Zarządzenie Nr 117/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia preferencyjnych zasad korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przez pracowników zakładów pracy, które mogą zawrzeć z MOSiR stosowne porozumienie lub umowę zgodną z ofertą „Program karnetów pracowniczych”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Na czas trwania zawartego z zakładem pracy porozumienia lub umowy dotyczących preferencyjnych zasad korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przez pracowników danego zakładu pracy, wprowadza się „Program karnetów pracowniczych”.

§ 2. 

Zasady funkcjonowania „Programu karnetów pracowniczych”:

1) System rozliczeń:

a) dla grup 10-30 osób – 50 zł brutto miesięcznie za osobę,

b) dla grup 31-50 osób – 40 zł brutto miesięcznie za osobę,

c) dla grup powyżej 50 osób – 30 zł brutto miesięcznie za osobę,

d) dla dzieci pracowników do 18 roku życia oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) wprowadza się ulgę w wysokości 50% ceny wskazanej w pkt a-c.

2) Karnet ma formę plastikowej karty, którą można wielokrotnie doładowywać. Przy pierwszym zakupie usługi obowiązuje bezzwrotna opłata za karnet w wysokości 5 zł brutto.

3) Do „Programu Karnetów Pracowniczych” może przystąpić pracownik, jego małżonek oraz dzieci pracownika do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

4. Oferta zajęć dostępnych w programie:

a) Kryta Pływalnia – pełny dostęp do „strefy mokrej”: niecka basenowa główna, brodzik, zjeżdżalnia, jacuzzi, sauna oraz zajęcia aqua aerobik – łącznie 2 godziny dziennie (1 wejście dziennie do strefy mokrej). Po upływie czasu naliczanie minutowe zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku zajęć aqua aerobik zajęcia zgodnie  z harmonogramem w miarę dostępności w grupach ćwiczeniowych.

b) Zajęcia z grupy fitness (w miarę dostępności miejsc w grupach ćwiczeniowych) – 1 zajęcia dziennie.

c) Tenis stołowy/badminton – zajęcia w godzinach wyznaczonych harmonogramem hali przy ul. Warchalskiego – 1 wejście dziennie.

§ 3. 

Zasady funkcjonowania „Programu karnetów pracowniczych” dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ostrów Mazowiecka, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług:

1) System rozliczeń:

a) dla grup 10-30 osób – 46,00 zł brutto miesięcznie za osobę,

b) dla grup 31-50 osób – 36,00 zł brutto miesięcznie za osobę,

c) dla grup powyżej 50 osób – 26,00 zł brutto miesięcznie za osobę,

d) dla dzieci pracowników do 18 roku życia oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) wprowadza się ulgę w wysokości 50% ceny wskazanej w pkt a-c.

2) Karnet ma formę plastikowej karty, którą można wielokrotnie doładowywać. Przy pierwszym zakupie usługi obowiązuje bezzwrotna opłata za karnet w wysokości 4 zł.

3) Do „Programu Karnetów Pracowniczych” może przystąpić pracownik, jego małżonek oraz dzieci pracownika do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

4) Oferta zajęć dostępnych w programie:

a) Kryta Pływalnia – pełny dostęp do „strefy mokrej”: niecka basenowa główna, brodzik, zjeżdżalnia, jacuzzi, sauna oraz zajęcia aqua aerobik – łącznie 2 godziny dziennie (1 wejście dziennie do strefy mokrej). Po upływie czasu naliczanie minutowe zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku zajęć aqua aerobik zajęcia zgodnie  z harmonogramem w miarę dostępności w grupach ćwiczeniowych.

b) Zajęcia z grupy fitness (w miarę dostępności miejsc w grupach ćwiczeniowych) – 1 zajęcia dziennie.

c) Tenis stołowy/badminton – zajęcia w godzinach wyznaczonych harmonogramem hali przy ul. Warchalskiego – 1 wejście dziennie.

§ 4. 

Zasady funkcjonowania „Programu karnetów pracowniczych” dla pracowników MOSiR reguluje odrębne zarządzenie.

§ 5. 

Traci moc zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia preferencyjnych zasad korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przez pracowników zakładów pracy, które mogą zawrzeć z MOSiR stosowne porozumienie lub umowę zgodnie z ofertą „Program karnetów pracowniczych”.

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.09.2019 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-08-28)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-09-23 15:22:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-09-23 15:22:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki