Zamawiający:

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) – zgodnie z  art. 4 pkt 8.

 

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej:

Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B,

Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy  ul. Warchalskiego 3,

Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej)”

 - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Ciepła Strona Miasta” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej:

Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B,

Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy  ul. Warchalskiego 3,

Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej)”

 - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

II. Nadzór inwestorski obejmuje roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej i harmonogramów robót. Zakres robót i dokumentacja przetargowa dot. zadań inwestycyjnych dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=182579

Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację, na podstawie której wykonane będą  roboty.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc, gdzie będą prowadzone prace i roboty budowlane podlegające nadzorowi celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

III. Zakres Zamówienia:

1. W skład obowiązków Inspektora Nadzoru wchodzi pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz niniejszej umowie, a w szczególności:

 1. pobyt na budowie w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru (minimum 3 razy w tygodniu) oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Koordynator wraz z Inspektorami zapewni we własnym zakresie i na własny koszt, transport na teren budowy,
 2. w przypadku powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności dokonania inspekcji w trybie pilnym, wynikającym z sytuacji powstałej na placu budowy, Inspektor zobowiązany będzie do przybycia na budowę, bądź do siedziby Zamawiającego, w terminie do 24 godzin od otrzymania takiej informacji pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie, a w przypadku awarii niezwłocznie,
 3. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi przepisami, m.in.: bhp, SANEPID, p.poż, ochrony środowiska, wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego,
 4. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych tj.:
 1. prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
 2. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
 3. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących robót prowadzonych,
 4. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi i/lub wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji projektowej, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych,
 5. sprawdzanie i odbiór: badań zagęszczania podłoża, prób szczelności rurociągów oraz innych robót zanikowych, na które wymagane są protokoły,
 6. organizowanie i dokonanie przy udziale Zamawiającego oraz osób nadzorujących branże odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zakresu inwestycji,
 1. bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji,
 2. rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu lub rzeczoznawcy,
 3. uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,
 4. prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej z prowadzenia robót budowlanych, a w szczególności robót zanikowych, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz dostarczanie jej Zamawiającemu raz w miesiącu na płycie CD,
 5. udział w weryfikacji uproszczonego kosztorysu wykonawczego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót i jego ewentualnych aktualizacji,
 6. podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego  robót w tym prowadzenie nadzoru nad terminowym wykonaniem robót i ich finansowaniem,
 7. pomoc przy rozliczeniach finansowych z Wykonawcą Robót lub/i podwykonawcami, sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur, opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, a po zakończeniu robót budowlanych udział w rozliczeniu końcowym zadania inwestycyjnego,
 8. nadzór nad sporządzeniem i przygotowaniem dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia,
 9. odbiór od wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie kompletności i prawidłowości sporządzenia dokumentów (w szczególności: decyzji, opinii, stwierdzeń, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, certyfikatów, atestów lub aprobat technicznych na wbudowane materiały i urządzenia, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach, dokumentację budowy, pomiary geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobów budowlanych, mapy geodezyjne powykonawcze zgłoszone w ZUDP) oraz przekazanie ich Zamawiającemu.

2. Określony powyżej zakres podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru nie wyklucza obowiązku wykonania wszystkich innych czynności, które okażą się niezbędne do prawidłowego ukończenia inwestycji.

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do składania comiesięcznych raportów z wykonanych prac zgodnie z harmonogramem (z danymi ilościowo-wartościowymi i procentowymi), sprawdzania i potwierdzania raportów Wykonawcy. Raport należy dostarczyć Zamawiającemu do 7 dnia miesiąca następnego, za który jest sporządzony.

4. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto.

IV. Warunki płatności: przelew 30 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Szczegółowe obowiązki i prawa Wykonawcy określone są we wzorze Umowy.

VI. Kody CPV:

Kod główny: 71247000-1 - usługi nadzoru nad robotami budowlanymi

Kod dodatkowy: 71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

2. NFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. NFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. NFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 31.08.2020 r. (z zastrzeżeniem §2 ust. 2 wzoru umowy).

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia:

Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej dwóch usług w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym tożsamym z przedmiotem zamówienia.

 1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca powinien dysponować co najmniej:

 1. Koordynatorem Zespołu – osobą posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 2.  osobą posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 3.  osobą posiadającą wymagane uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 

- wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobą z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoba nabyła prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie   z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) lub posiada uprawnienia wydane na podstawie przepisów wcześniejszych lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska i w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

 1. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 1 pkt. 1-2 powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub mogą być one spełnione łącznie.
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym  zasoby zawierać co najmniej:
 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
 3. charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
 4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.

 1. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7. WYKONAWCY WYSTĘPUJACY WSPÓLNIE

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę na realizację przedmiotu zamówienia na załączonym formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów lub rejestrów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Cena za wykonanie zamówienia musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

4. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

5. Oferta powinna zawierać:

1) Załącznik nr 1: Formularz Oferty,

2) Załącznik nr 2: Wykaz zrealizowanych usług wraz z załączeniem dowodów potwierdzających że zostały wykonane należycie,

4) Załącznik nr 3: Wykaz Osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

5) kopie uprawnień budowlanych w danej branży,

6) kopie zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.

6. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału (Wykaz usług i osób) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców występujących wspólnie lub podmiotów oddających swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy, lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, na kopercie wpisać nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej: Część I: Centrum Integracji Społecznej, Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Część III: Szkoły Podstawowej nr 4” - za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

Nie otwierać przed 22.10.2019r. godz. 12.20

9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 22.10.2019r. do godz. 12:00 - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w (czynna w godzinach od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) - Decyduje data i godzina wpływu. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie podlegała ocenie.

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, I piętro, w dniu 22.10.2019r. o godzinie 12:20.

11. KRYTERIA i SPOSÓB OCENY OFERT

1. Oferty, które spełnią warunki udziału w postepowaniu będą ocenione w oparciu o następujące kryterium oceny: Cena – waga 100%.

2. Ocena zostanie dokonana na podstawie ceny za wykonanie zamówienia przedstawionej w formularzu oferty, zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa cena spośród złożonych ofert

________________________________________ x 100 x waga

Cena ocenianej oferty

3. Zamawiający  dokona wyliczenia punktów  dla danej oferty  za kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

12. ODRZUCENIE OFERTY I OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Oferta Wykonawcy niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami udziału w postępowaniu określonymi w niniejszym zapytaniu zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia brakujących załączników, pełnomocnictw lub do wyjaśnienia treści złożonych ofert. Uzupełnienie brakujących załączników, pełnomocnictw lub wyjaśnień nie może prowadzić do negocjacji treści oferty.

3. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści Informację na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ostrowmaz.pl oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

13. ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej:

 1. zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a związanych z koniecznością zmiany terminu zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz ich rozliczenia,
 2. zmiany osób, o których mowa w §3 ust. 1 umowy, w trakcie realizacji jej przedmiotu. Zmiana dopuszczalna jest w szczególnych przypadkach, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych postanowieniami zaproszenia do składania ofert.

Skierowanie do nadzorowania nad robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

 1. zmiany zakresu umowy w przypadku zmiany albo wejścia w życie nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 2. zmiany zakresu umowy w przypadku konieczności zmiany zakresu umowy dotyczącej robót budowlanych.

14. PUBLIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informacja o postępowaniu została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ostrowmaz.pl i w bazie konkurencyjności oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Zapytanie ofertowe zostało też skierowane również do Wykonawców w liczbie co najmniej 3.

15. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE

 • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść i warunki zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, zamieszcza na stronie internetowej  i bazie konkurencyjności oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 • Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przedstawia cenę wyższą, niż Zamawiający jest w stanie zapłacić. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 • Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, możliwe jest podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • Wszystkie załączniki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce: Informacje Burmistrza Miasta> Ogłoszenia i Obwieszczenia.

16. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Sylwia Katarzyna Kos, tel. (29) 679-54-61. Małgorzata Rosińska tel. (29) 679-54-57.
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

17. INFORMACJA RODO:

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  i do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie ofertowe (PDF)

2. Załącznik nr1: Formularz Ofertowy (DOC, PDF)

3. Załącznik nr2-3: Wykaz Osób, Wykaz usług (DOC, PDF)

4. Załącznik nr4: Wzór Umowy (PDF)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-10-11)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2019-10-14 12:31:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2019-10-14 13:12:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki