Zarządzenie Nr 159/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 148/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2019 r. w spawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

W cenniku usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej - Kryta Pływalnia, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

1) dział II ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się cenę biletu wejściowego na pływalnię dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie sportu i rekreacji, dla których MOSiR jest partnerem na podstawie zawartej umowy:

1) bilet wstępu na basen normalny – 11,00 zł brutto/godz.,

2) bilet wstępu na basen normalny – 17,00 zł brutto/2 godz.,

3) bilet wstępu na basen ulgowy – 7,00 zł brutto/godz.,

4) bilet wstępu na basen ulgowy – 13,00 zł brutto/2 godz.,

5) bilet wstępu na zajęcia fitness – 12,00 zł brutto/zajęcia.”;

2) dział V ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ceny zajęć aqua aerobic oraz nauki pływania

Lp.

Rodzaj biletu wstępu za świadczone usługi

Cena brutto 

1.

Jednorazowy bilet wstępu na zajęcia aqua aerobik

20,00 zł/zajęcia

2.

Karnet wstępu na zajęcia aqua aerobik – 4 wejścia, ważny 60 dni, (karnet imienny)

60,00 zł/karnet

3.

Karnet wstępu na naukę pływalnia dla dzieci i młodzieży – 10 wejść, ważny 90 dni

200,00 zł/karnet

Uwagi do tabeli:

1. Karnet ma formę plastikowej karty, którą można wielokrotnie doładowywać. Przy pierwszym zakupie usługi obowiązuje bezzwrotna opłata za karnet w wysokości 5 zł brutto.

2. Karnet wstępu na naukę pływalnia dla dzieci i młodzieży – jest to kurs grupowy dla dzieci i młodzieży w grupach 6-9 lat oraz 10-12 lat. Grupa minimum 5 osób. Czas trwania zajęć to 45 minut +25 minut czasu technicznego.

3. W przypadku karnetów imiennych pracownik kasy ma prawo weryfikować tożsamość na podstawie dokumentu tożsamości..

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.12.2019 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-11-21)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-11-27 09:49:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-11-27 09:50:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki