ZD.26.2.2019
Załącznik nr 1
do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”
 
Zaproszenie do składania ofert
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
zaprasza
do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym i złożenia oferty w sprawie:
 
Monitoringu lokalnego sygnału na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ostrowi Mazowieckiej:
- korty przy ul. 3 Maja
- Pawilon Wielofunkcyjny przy ul. Warchalskiego 3
oraz ochrony fizycznej Ogródka Jordanowskiego.
- na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
 
1. Ofertę należy złożyć:
1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,
2) e-mailem na adres: mosir@mosir.ostrowmaz.pl ,
 
2. Na kopercie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres
wykonawcy oraz napis :”Rozpoznanie cenowe na monitoring i ochronę w MOSiR”
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania
 
4. Kryteria oceny ofert:
1) najniższa cena - 100 %
2) inne: …….. - ……….%
 
5. Termin realizacji zamówienia:
- zgodnie z umową przez cały 2020 r.
 
6. Termin złożenia oferty:
- ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2019 r. , do godz. 9:00
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1-32 dnia 30.12.2019 r.
o godz. 10:00
 
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani: Waldemar Konarzewski Zastępca Dyrektora MOSiR, funkcja: w.konarzewski@mosir.ostrowmaz.pl,  tel 29 6452132
 
8. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wykonawcę
wyśle lub umówi się z wykonawcą na podpisanie umowę w sprawie zamówienia.
 
W załączeniu:
 
*niepotrzebne skreślić
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny ofert.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2019-12-17)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2019-12-17 17:18:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2019-12-17 17:35:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki