ZARZĄDZENIE NR 175/2019
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2020 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm; Dz.U. z 2019 r. poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art.15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 zm; Dz.U. z 2019 r. poz. 1570) zarządzam, co następuje:


§ 1.


Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:
1) Bożena Szostak             - Przewodnicząca Komisji
2) Dorota Ambroziak         - Członek Komisji
3) Halina Bardyszewska   - Członek Komisji

§ 2.


Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2020 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 162/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 listopada 2019 r.


§ 3.


Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. W skład Komisji wchodzą minimum trzy osoby. Posiedzenia Komisji konkursowej prowadzi Przewodniczący Komisji.

§ 4.


1. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej oraz merytorycznej ofert według kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie na zadania realizowane w 2020 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
2. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład Komisji Konkursowej,
2) nazwy podmiotów składających oferty,
3) przebieg postępowania konkursowego,
4) wyniki oceny ofert oraz proponowane kwoty dotacji.
3. Protokół podpisują osoby biorące udział w posiedzeniu, wchodzące w skład Komisji Konkursowej.
4. Przewodniczący Komisji Konkursowej niezwłocznie przekaże Burmistrzowi Miasta protokół z postępowania konkursowego.

§ 5.


1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i rozwiązuje się z chwilą przekazania Burmistrzowi Miasta protokołu z postępowania konkursowego.
2. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 6.


Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 7.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-12-20)
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2019-12-23 13:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2019-12-23 14:00:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki