☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 03.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, dnia 17.12.2019 r.

ŚGL.6160.19.2019


Starosta Ostrowski zawiadamia,

że od dnia 1 stycznia 2020 r. nadzór nad gospodarką leśną w lasach własności osób prywatnych,

spółek i wspólnot leśnych, mienia komunalnego oraz kościołów prowadzony będzie przez służby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej


Cechowanie drewna oraz wydawanie świadectwa legalności pozyskanego drewna odbywać się będzie przez pracownika Starostwa

Druki wniosku o ocechowanie drewna i oświadczenia o własności lasu można pobrać:
- w Wydziale Środowiska, Geologii i Leśnictwa; Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 51, pokój 14,
- w siedzibach Urzędów Gmin i Miast,
- u Sołtysów,
- na stronie internetowej http://www.bip.powiatostrowmaz.pl/.

Wnioski o ocechowanie drewna można składać:
- w siedzibie Starostwa: Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 58 – Kancelaria,
- w Wydziale Środowiska, Geologii i Leśnictwa; Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 51, pokój 14,
- w siedzibach Urzędów Gmin i Miast.

ZASADY CECHOWANIA POZYSKANEGO DREWNA
Art. 14a. 1. Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.
3. Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.
Art. 23. ust. 4. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3, jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta.
Zasady cechowania i wydawania świadectwa legalności pozyskania uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzór urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 1998 r. Nr 36, poz. 201 z późn. zm.).
Uwaga:
- Na pozyskanie oraz ocechowanie drewna niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli działki.
- Zgoda wszystkich współwłaścicieli winna zostać złożona na oświadczeniu, które należy dołączyć do wniosku o ocechowanie drewna.
- Wniosek może być złożony przez właściciela lasu lub osobę posiadającą jego pełnomocnictwo.
- Drewno cechowane będzie tylko w miejscu jego pozyskania w obrębie działki, z której zostało pozyskane.
- Pracownik cechujący drewno ma obowiązek odmówić ocechowania drewna znajdującego się poza działką, z której zostało pozyskane, oraz drewno na którego wycięcie nie wyrazili zgody wszyscy właściciele działki.
- Cechowanie pozyskanego drewna przez pracownika Starostwa odbywać się będzie niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna.
- W celu usprawnienia załatwienia sprawy wskazane jest zamieszczenie we wniosku numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu z właścicielem.

ZASADY NADZORU NAD GODPODARKĄ LEŚNĄ
Właściciele lasów zobowiązani są do prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze wskazaniami zawartymi w uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji lasu.
Zadania i obowiązki właścicieli lasów oraz uprawnienia organów kontrolnych w zakresie gospodarki leśnej określone zostały w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 „Nadzór nad gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.”
Do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zalicza się lasy będące własnością:
- osób fizycznych (prywatnych),
- gmin, powiatów, województw,
- spółek leśnych i wspólnot leśnych,
- spółdzielni,
- kościołów i związków wyznaniowych,
- spółek prawa handlowego,
- partii politycznych i stowarzyszeń.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI LASÓW
 Art. 9. 1 W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:
1) wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
2) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
3) ochrony gleby i wód leśnych.
2. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zadania właścicieli lasów określa, w drodze decyzji, starosta.
Art. 13. 1. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:
1) zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
2) ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
4) przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;
5) racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
a) pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
b) pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.
Art. 24. Jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków określonych w art. 13 albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3, w szczególności w zakresie:
1) ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych),
2) przebudowy drzewostanu,
3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym:
a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów,
b) zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat,
c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Starosta nakazuje wykonanie tych obowiązków i zadań w drodze decyzji.

WYRĄB DRZEW NIEZGODNIE Z PALNEM URZĄDZENIA LASU
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń  (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.)
Art.  158.  [Wyrąb drzewa w lesie niezgodnie z warunkami]
§  1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.
§  2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.


z up. STAROSTY
/-/ mgr inż. Adam Brzózka
Naczelnik Wydziału
Środowiska, Geologii i Leśnictwa

Załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa

Oświadczenie do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa

Zawiadomienie – Wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna

Wytworzył:
Adam Brzózka
(2019-12-17)
Udostępnił:
Duda Michał
(2019-12-30 13:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2019-12-31 12:32:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814219