Ostrów Mazowiecka, dnia 27 grudzień 2019 r.

              BURMISTRZ  MIASTA

           OSTRÓW MAZOWIECKA

 

RG-Ś.6220.5.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm. - cyt. dalej jako k.p.a.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „ustawa ooś”)

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

zawiadamia strony

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa ciągu dróg – ul. Sikorskiego i ul. Pocztowej w Ostrowi Mazowieckiej, na działkach 581; 1; 582; 643/1; 642; 595/2; 182/4; 183/4; 665/1; 210; 274/1; 841; 277/14; 278/2; 849/1; 278/1; 283/22; 891; 292; 904/26; 904/29; 904/22; 415/5; 415/4; 904/2; 904/3; 448/9; 448/24; 904/4; 904/5; 904/6; 904/7; 904/8; 944/4; 944/3; 461; 958; 978; 1012; 532/7; 532/8; 496; 1023/1; 1023/2; 560/1; 1026/2; 1026/3; 904/10; 904/11; 904/28; 1701/5; 1706; 1480/2; 1702/3; 1702/4; 1698/2; 4910/2; 4909; 4908/9; 4910/1; 3251/6; 3251/7; 3251/5; 3251/4 obręb Ostrów Mazowiecka.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tego organu wymagane, w tej samej sprawie wystąpiono również zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 1b i 1c ustawy ooś o stanowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym, informuję zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie ustnie (do protokołu), w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, przy ul 3 Maja 66, pok. 110 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00, lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej.

 

Z up. Burmistrza

(-) Bożena Szostak

Sekretarz Miasta

 

Wytworzył:
Bożena Szostak
(2019-12-27)
Udostępnił:
Orzoł Renata
(2019-12-31 09:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2019-12-31 09:29:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki