Ostrów Mazowiecka, 08 stycznia 2020 r.

RG-P.6733.2.2019

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o., ul. B. Prusa 66,  07-300 Ostrów Mazowiecka w sprawie wydania na podstawie art. 2 pkt 5, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 i art 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz.1945 ze zm.) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  na działkach o nr ewid. 3217/2, 3217/3, 3221, 3207  przy ulicy Łąkowej w Ostrowi Mazowieckiej

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

zawiadamia

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (Zespół ds.  planowania i zagospodarowania przestrzennego) Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pokój 111.

            W terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 09.01.2020 r. -15.01.2020 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w godzinach pracy urzędu z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej  oraz na słupie ogłoszeń przy ul. Mieczkowskiego.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 16.01.2020r.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2. Strona internetowa Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (BIP),

3. Słup ogłoszeniowy Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. Mieczkowskiego.

 

Z up. Burmistrza

(-) Daniel Choinka

Zastępca Burmistrza

 

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2020-01-08)
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2020-01-08 14:00:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2020-01-08 14:05:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki