Ostrów Mazowiecka, 17 stycznia 2020 roku

                  BURMISTRZ MIASTA

                OSTRÓW MAZOWIECKA

 

RG-P.6733.4.2019

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 17 stycznia 2020 r. decyzji Nr. RG-P.6733.4.2019 o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych SN-15 kV i nN-0,4 kV,  wnętrzowych stacji transformatorowych,  złączy kablowych SN-15 kV i nN-0,4 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ozn. nr ewid. 292 położonej w rejonie ulicy Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

            Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, w pokoju nr 111 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia (21.01.2020r. – 03.02.2020r.).

         Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

                Zgodnie z art. 127 a  § 1 i 2 KPA  w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im powiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2. Strona internetowa Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (BIP),

3. Słup ogłoszeniowy Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. Mieczkowskiego.

 

 

Z up. Burmistrza

(-) Daniel Choinka

Zastępca Burmistrza

 

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2020-01-17)
Udostępnił:
Orzoł Renata
(2020-01-20 09:33:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2020-01-20 09:48:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki