Ostrów Mazowiecka, dnia 5 lutego 2020 r.

           BURMISTRZ MIASTA

        OSTRÓW MAZOWIECKA                                                           

 RG-Ś.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

O  ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ  OTWARTEJ  DLA SPOŁECZEŃSTWA

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9 i art. 36, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamia

że, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja na działkach inwestycyjnych o numerze ewidencyjnym 1668/1 i 1668/2, obręb nr 0001 -  Ostrów Mazowiecka

odbędzie się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna

Rozprawa administracyjna odbędzie się dnia 13 marca 2020 r. (piątek) o godz. 17.00 w budynku Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 11 Listopada 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

W związku z powyższym wzywa się wszystkie zainteresowane strony, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo  pełnomocników albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia  i dowodów dla jego poparcia.

Na rozprawie każdy ma prawo składać uwagi, wnioski i wyjaśnienia, co do prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się, co do wyników przeprowadzonego postępowania dowodowego.

Rozprawa nie rozstrzygnie  realizacji inwestycji, jest elementem (dowodowym) postępowania administracyjnego ww. sprawie i służy zapewnieniu udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i zagwarantowaniu  dobrej komunikacji społeczeństwa z organem administracji publicznej i inwestorem oraz wyjaśnienia wątpliwości związanych z oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie i życie ludzi.

Uprzedza się, że nieobecność na rozprawie osób należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 k.p.a.).

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pok. 110, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 - 16.00) i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. Akta sprawy będą dostępne w terminie od dnia 10 lutego 2020 r do dnia 10 marca 2020 r.

 

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Bauer

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-02-05)
Udostępnił:
Matys Marek
(2020-02-05 14:13:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2020-02-05 14:19:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki