Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o zgromadzeniu materiału dowodowego pozwalającego na wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa ciągu dróg

Ostrów Mazowiecka, dnia  9  kwietnia 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA

 

RG-Ś.6220.5.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o zgromadzeniu materiału dowodowego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

zawiadamia

o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego, pozwalającego na wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa ciągu dróg – ul. Sikorskiego i ul. Pocztowej w Ostrowi Mazowieckiej, na działkach: 581; 1; 582; 643/1; 642; 595/2; 182/4; 183/4; 665/1; 210; 274/1; 841; 277/14; 278/2; 849/1; 278/1; 283/22; 891; 292; 904/26; 904/29; 904/22; 415/5; 415/4; 904/2; 904/3; 448/9; 448/24; 904/4; 904/5; 904/6; 904/7; 904/8; 944/4; 944/3; 461; 958; 978; 1012; 532/7; 532/8; 496; 1023/1; 1023/2; 560/1; 1026/2; 1026/3; 904/10; 904/11; 904/28; 1701/5; 1706; 1480/2; 1702/3; 1702/4; 1698/2; 4910/2; 4909; 4908/9; 4910/1; 3251/6; 3251/7; 3251/5; 3251/4, obręb Ostrów Mazowiecka.

W terminie 7 dni licząc od daty dokonania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć wnioski i uwagi do ww. przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pok. 111  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Uwagi złożone po wyżej wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od daty publicznego ogłoszenia.  

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka oraz umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka http://www.bip.ostrowmaz.pl.

 

 

Z up. Burmistrza

(-) Daniel Choinka

 

 

 

Wytworzył:
Daniel Choinka
Udostępnił:
Matys Marek
(2020-04-09 13:48:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2020-04-09 14:00:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki