Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - art. 4 pkt 8

 

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na: Opracowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji dotyczącej: „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020 -2025”.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Zamówienie  należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w szczególności: ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) i przedstawić Zamawiającemu do protokolarnego odbioru.
 2. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie realizacji umowy współdziałać z Zamawiającym i uwzględniać jego uzasadnione uwagi i spostrzeżenia;
 3. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
  1. sporządzania dokumentów (m.in. pism przewodnich, projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2025) niezbędnych do przeprowadzenia procedury przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (przedmiotu zamówienia),
  2. prezentacji projektu przedmiotu zamówienia na spotkaniach z zainteresowanymi podmiotami,
  3. dostarczenia Zamawiającemu projektu przedmiotu zamówienia, w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu wersji elektronicznej, celem przedłożenia Radzie Miasta.
 1. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy będącej załącznikiem nr 3.

 

II. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie:

 1.  W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga przedstawienia dowodów potwierdzających należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (zakończonego uchwaleniem programu i publikacją uchwały w odpowiednim Dzienniku Urzędowym).
 2. Wykaz wykonanych usług należy podać w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dołączeniem dowodów/referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

 

III. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 19 czerwca 2020 roku.

 

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

 

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

 

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na m.osinska@ostrowmaz.pl  formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć (w formie elektronicznej):

 1. Wykaz usług (Zał. nr 2) wykonanych w okresie ostatnich trzech siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (zakończonych uchwaleniem programu i publikacją uchwały w odpowiednim Dzienniku Urzędowym).
 2. Dowody (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie przynajmniej dwóch usług polegających na opracowaniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

Oferty należy składać na adres m.osinska@ostrowmaz.pl do dnia 16.04.2020r. 17.04.2020r.

 

VII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym i formalnym: Pani Magdalena Osińska, tel. (29) 679-54-38 e-mail: m.osinska@ostrowmaz.pl

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn.

(Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 

 

1.   Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka.

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;

3.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4.   Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.

5.   W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:

•     prawo dostępu do danych osobowych,

•     prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

•     prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

•     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

•     prawo ograniczenia przetwarzania,

•     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

7.   Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

8.   Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

1. Formularz Oferty (DOC, PDF)

2. Wykaz Usług (DOC, PDF)

3. Wzór Umowy (PDF)Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

15.04.2020 r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: rozeznania cenowego na: Opracowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji dotyczącej: „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020 -2025”.

 

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy (PDF)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-04-10)
Udostępnił:
Grabowska Marzena
(2020-04-10 13:44:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Grabowska Marzena
(2020-04-15 15:50:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki