Ostrów Mazowiecka, 07 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ww. ustawy, oraz uchwałą Nr X/100/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2019 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka (obejmującego działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 3084, położoną przy ulicy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w  dniach od 19.05.2020 r. do 08.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, pok. nr 111 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka: www.bip.ostrowmaz.pl

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.06.2020 r. w  siedzibie Urzędu Miasta (Sala Konferencyjna I p.) o godz. 10.00.

            Zgodnie z art. 18 pkt 1 ww. ustawy o planowaniu […]każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie do Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2020 r. Poprzez złożenie uwagi na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy, uznaje się również wniesienie uwagi za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

            Na podstawie art. 46 ust.1 i art.54 ust.2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie […], w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu  i   terminach podanych powyżej. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie […]uwagi należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

   Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 17 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) informuję, iż:

            1. Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 679 54 50, e-mail: poczta@ostrowmaz.pl.

            2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Łuksza Bieńka, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl

          3.  Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na  podstawie przepisów prawa.

            4. Dane osobowe Klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.

          5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

            6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochrony danych osobowych,

            7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

            8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

            9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.                                                                          

           

Ponadto zgodnie z art. 8a ust 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Bauer


Ostrów Mazowiecka, 19.05.2020 r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wglądu i pobrania:

  1. Projekt Uchwały Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka
  2. Zał. nr 1 do Projektu Uchwały Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka
  3. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-05-07)
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2020-05-12 08:28:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2020-05-19 09:59:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki