Miasto Ostrów Mazowiecka        

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość  zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

 

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka 70 sadzonek drzew ozdobnych oraz ich pielęgnację przez okres trzech lat.

Zamówienie jest współfinasowane ze środków budżetu Województwa  Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka 70 sadzonek drzew zgodnie z poniższym wykazem oraz ich pielęgnacja przez okres trzech lat:

 

 • nasadzenie w pasie drogowym ulicy Batorego następujących gatunków drzew:
  • platan klonolistny Platanus × hispanica odm. Alphen's Globe – 10 szt.;
 • nasadzenie w pasie drogowym ulicy Kubusia Puchatka następujących gatunków drzew:
  • klon pospolity Acer platanoides odm. Royal Red – 22 szt.;
  • klon pospolity Acer platanoides odm. Princeton Gold – 21 szt.;
 • nasadzenie w pasie drogowym ulicy Sportowej następujących gatunków drzew:
  • buk pospolity Fagus sylvatica odm. Dawyck Purple – 12 szt.;
 • nasadzenie na działce u zbiegu ulic Kaczej i Parkowej (działka nr 3152) następujących gatunków drzew:
  • brzoza brodawkowata Betula pendula - odm. Yangi – 1 szt.;
  • brzozy pożyteczne Betula utilis odm. Doorenbos – 3 szt.;
 • nasadzenie na działce o nr ew. 1688/49 położonej między ulicą Pocztową a Lubiejewską następujących gatunków drzew:
  • klon tatarski Acer tatricum odm. Ginnala – 1 szt.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji nasadzeń, Szczegółowy projekt nasadzeń drzew będzie określał protokół przekazania terenu do nasadzeń. Zamawiający zastrzega, że 10 drzew na ulicy Batorego zostanie posadzonych w tzw. misach w chodnikach (wydzielone miejsce w chodniku o wielkości od 1x1m do 2x2m)
 2. Sadzonki drzew muszą spełniać następujące wymagania:
 • sadzonki drzew powinny być z bryłą korzeniową (oznaczenie B lub B+S);
 • pokrój roślin typowy dla gatunku lub odmiany, prawidłowo uformowany;
 • korona właściwie wyprowadzona z jednym wyraźnym przewodnikiem oraz bocznymi gałęziami wyrastającymi pod odpowiednim kątem;
 • pień prosty i silny z zabliźnionymi miejscami po cięciach formujących o min. wysokości 200 cm;
 • obwody pni 16 cm (pomiar na wysokości 100 cm) i adekwatne do nich rozmiary brył korzeniowych o minimalnej średnicy 50 cm;
 • bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu, dodatkowo mogą być zabezpieczone drucianą siatką z drutu nieocynkowanego;
 • liczba szkółkowań (przesadzeń w szkółce) - min. 2 razy (optymalnie 3 razy);
 • brak uszkodzeń mechanicznych i oznak chorobowych części nadziemnych i podziemnych.
 1. W zakres prac będących przedmiotem zamówienia wchodzą następujące czynności:
 • zakup i dostawa sadzonek;
 • wykopanie dołków o średnicy 2 razy większej niż średnica bryły korzeniowej z zaprawieniem do połowy ziemią żyzną (urobek należy składować na uprzednio rozłożonej folii), z zastrzeżeniem, że Zamawiający posadzi 10 drzew przy ul. Batorego w tzw. misach w chodnikach (wydzielone miejsce w chodniku o wielkości od 1x1m do 2x2m) i wykonania drenu napowietrzająco-nawadniającego                (z rury drenarskiej o średnicy min. 50 mm) do systemu korzeniowego sadzonych drzew korzeniowego sadzonych drzew;
 • posadzenie drzew oraz wykonanie mis wokół posadzonych drzew o średnicy ok. 100 cm obniżonych o 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego, tak aby szyjka korzeniowa znajdowała się do 3 cm nad planowaną powierzchnią poziomu misy;
 • stabilizację drzew w gruncie poprzez opalikowanie 3 kołkami toczonymi o średnicy minimalnej 7 cm i minimalnej wysokości 250 cm, wykonanych z drewna ciśnieniowo impregnowanego (paliki należy wbić w ziemię  na głębokość 50 cm poza bryłą korzeniową i połączyć w górnej części  pojedynczą poprzeczką z półpalika oraz dwoma poprzeczkami z półpalika w dolnej części przy gruncie, pień drzewa ustabilizować mocując go do palików taśmą ogrodniczą);
 • przytwierdzenie etykiety ofoliowanej do górnej części palika przy każdym drzewie o treści: „Nazwa polska ….. nazwa łacińska ……. Posadzono w 2020 przez firmę …….. adres: ……… nr tel. ………………….”
 • obfite podlanie wodą po posadzeniu  - min. 30 l na jedno drzewo;
 • ściółkowanie średnio zmieloną korą całej powierzchni misy, warstwą 5-cio centymetrową (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 – 5 cm odstępu między ściółką a nasadą pnia;
 • zabezpieczenie drzew i krzewów przed uszkodzeniem przez kosiarki w postaci elastycznych tub z tworzyw sztucznych lub ażurowych kołnierzy (np. osłony z siatki z ocynkowanych lub powlekanych drutów stalowych);
 • dostarczenie dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów nasadzenia drzew;
 • dostarczenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z lokalizacji nasadzeń, w formie papierowej  zawierającej informację o lokalizacji, obwodzie pnia (mierzonym na wysokości 100 cm) oraz gatunku/odmianie każdego drzewa.
 1. Przez okres 3 lat od daty odbioru, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opiekę nad roślinami obejmującą:
 • w razie konieczności podlewanie powierzchniowe wodą w sezonie wegetacyjnym;
 • pielenie mis drzew co najmniej  raz w sezonie wegetacyjnym oraz uzupełnienie kory w przypadku takiej konieczności (grubość ściółki powinna wynosić 5 cm);
 • w razie konieczności wykonanie oprysków preparatami przeciwgrzybiczymi lub owadobójczymi zapobiegających przed inwazją mszyc lub chorób grzybowych;
 • uzupełnienie brakujących lub wymianę uszkodzonych kołków stabilizujących drzewa i osłonek zabezpieczających pnie raz w sezonie wegetacyjnym;
 • usuwanie odrostów korzeniowych i połamanych, obumarłych gałęzi raz w sezonie wegetacyjnym.

 

 1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 3 lat od daty odbioru.
 2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy w formie pieniądza przelewem na konto Zamawiającego wskazane we wzorze umowy.
 3. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca załączy dowody poświadczające, że  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał dwie usługi tożsame z przedmiotem zamówienia.
 4. Termin wykonania zamówienia: do 30 października 2020 roku z wyjątkiem § 3 ust. 3 wzoru umowy.
 5. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (w tym koszty dostawy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz opieki nad sadzonkami).
 6. Warunki płatności: przelew 30 dni, od daty wystawionej faktury/rachunku i przedłożonej Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru prac.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz usług (Zał. nr 2) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
 2. Kserokopie dokumentów (referencji) (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie przynajmniej dwóch usług.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na: Dostawę i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka 70 sadzonek drzew ozdobnych oraz ich pielęgnacja przez okres trzech lat.

Oferty należy składać do dnia 07.08.2020r. do godz. 12.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2020r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Marek Matys tel. (29) 679-54-31,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert PDF

Formularz Oferty (DOC, PDF)

Wzór Umowy PDF

Wykaz usług (DOC, PDF)

Sposób Stabilizacji Drzew PDF

 

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-07-29)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-07-29 14:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2020-07-29 15:04:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki