☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.17.2020                                                                                             

Ostrów Mazowiecka, 2020-10-06

Do wszystkich Wykonawców

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego Prusa i budowa ronda w rejonie ulic Jagiellońska – Zwycięstwa wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Konsorcjum Firm:

INVEST AG Sp. z o.o. sp. kom.

ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa (Lider)

INVEST AG Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa (Partner)

za cenę: 9 153 481,90 zł okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

L.p.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena

Okres gwarancji                   i rękojmi

Razem

1

Konsorcjum Firm:

INVEST AG Sp. z o.o. sp. kom.

ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa (Lider)

INVEST AG Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa (Partner)

60,00

40,00

100,00

2

Alblu Sp. z o.o.

ul. Stanisława Witkiewicza 14/103

03-305 Warszawa

45,97

40,00

85,97

3

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. ul. Brokowska 37

07-300 Ostrów Mazowiecka

40,77

40,00

80,77

4

Konsorcjum Firm:

UNIBEP S.A.

 ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski (Lider)

Planeta Sp. z o.o.

 ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa

(Partner)

39,64

40,00

79,64

5

Przedsiębiorstwo robót drogowo - mostowych Ostrada Sp. z o.o.

ul. Lokalna 2,

07-410 Ostrołęka

38,83

40,00

78,83

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnych Wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-10-06)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-10-06 15:14:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-04-12 12:43:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218