Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy ulicy Wołodyjowskiego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy ulicy Wołodyjowskiego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

 1. zaznaczenie granic przebudowywanego pasa drogowego (zgodnie z własnościami Miasta Ostrów Mazowiecka) i projektowanie w tych granicach,
 2. zaprojektowanie jezdni wraz ze zjazdami oraz chodnikami w miejscach umożliwiających jego usytuowanie (nieregularny pas drogowy),
 3. wszystkich wlotów ulic,
 4. przebudowę infrastruktury technicznej tj. zaprojektowanie rozwiązania odprowadzenia wody deszczowej, przewidzenie regulacji istniejących urządzeń podziemnych, przestawienie słupów elektroenergetycznych,  przestawienie słupów telekomunikacyjnych (usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi w ramach przebudowy).

3. Dokumentacja powinna zawierać:

 1. projekty budowlane i wykonawcze:
 1. branża drogowa – 6 egz.,
 2. branża sanitarna (rozwiązanie odwodnienia drogi) - 6 egz.,
 3. branża elektroenergetyczna - 6 egz. (w przypadku, gdy wystąpią kolizje),
 4. branża teletechniczna - 6 egz. (w przypadku wystąpienia kolizji), projekt wykonawczy kanału technologicznego – 6 egz.
 1. uzgodniony projekt czasowej organizacji ruchu- 4 egz.,
 2. uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu- 4 egz.,
 3. przedmiar robót na całość zadania (na poszczególne branże) - 2 egz.,
 4. dodatkowy przedmiar robót bez chodników i wjazdów na posesje – 2 egz.,
 5. dodatkowy przedmiar robót na chodniki i zjazdy (branża drogowa) – 2 egz.,
 6. kosztorysy inwestorskie na całość zadania (na poszczególne branże) - 2 egz.,
 7. kosztorysy inwestorskie na całość zadania (bez chodników i wjazdów na posesje) – 2 egz.,
 8. kosztorysy inwestorskie na chodniki i zjazdy (branża drogowa) – 2 egz.,
 9. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (na poszczególne branże)- 2 egz.,
 10. informacja BiOZ – 2 egz.,
 11. mapę do celów projektowych - 4 egz.,
 12. mapę ewidencyjną z oznaczeniem zakresu robót, uwzględniającą zatwierdzony projekt na budynki wielorodzinne,
 13. dokumentację geologiczną – 2 egz.
 14. uwzględnienie ewentualnej wycinki drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów pasa drogowego lub ich zabezpieczenia,
 15. wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia (w przypadku rozwiązania wymagającego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, należy takie pozwolenie uzyskać) i inne niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz warunki techniczne wymagane dla przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 16. inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby:

 • dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - część opisowa, rysunki w formacje PDF, kosztorysy i przedmiar robót w formie edytowalnej,
 • dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy była zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 • Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowiły integralną część przedmiotu odbioru,

5.    Projektant zobowiązuje się do:

 • opisywania w Dokumentacji proponowanych produktów, materiałów, urządzeń lub usług z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), a w szczególności: bez podawania nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamówienia, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców zamówienia lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Projektant zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów produktów, materiałów, urządzeń lub wykonawców realizujących usługi oraz określenia minimalnych wymagań, dotyczących ich równoważności. W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, produktów, materiałów, urządzeń lub usług ”równoważnych”, Projektant - na etapie badania i oceny ofert- zobowiązuje się do wydania na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii dot. spełniania minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności,
 • udzielania odpowiedzi na pytania związane z Dokumentacją składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Projektant będzie udzielał odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni, a w przypadkach szczególnie złożonych  - 5 dni od daty przekazania pytania.
 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu weryfikacji zakresu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. Po rozstrzygnięciu postępowania wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu i spotkania z Zamawiającym oraz przeprowadzenia wizji lokalnej projektowanej inwestycji w celu zapoznania się z warunkami w terenie i dokładnego wykonania dokumentacji projektowej.

 7.  Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 2).

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie przebudowy, konstrukcji nawierzchni, zakresu projektowania koniecznych sieci i przyłączy oraz przebudowy ewentualnych kolizji. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia projekt koncepcji, jednakże nie później niż 4 tygodnie po zawarciu niniejszej umowy

Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o: ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

II. Warunki udziału w postępowaniu

1) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej (telekomunikacyjnej), zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami np.: branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej, teletechnicznej wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

2) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać odpowiednie doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub remont drogi publicznej/ulicy.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dowodów (np. referencji) potwierdzających należyte wykonanie usług.

III. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2021r.

IV. Warunki płatności: przelew 30 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy ulicy Wołodyjowskiego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.”

Oferty należy składać do dnia 21.10.2020r. do godz. 12.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2020r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Małgorzata Rosińska, Pani Marzena Grabowska tel. (29) 679-54-61, (29) 679-54-64
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Wzór Umowy (PDF)

4. Szkic PDF


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-10-12)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-10-13 11:12:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2020-10-13 11:31:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki