Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego Prusa i budowa ronda w rejonie ulic Jagiellońska – Zwycięstwa wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego Prusa i budowa ronda w rejonie ulic Jagiellońska – Zwycięstwa wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.” za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

Dokumentacja przetargowa w/w postępowania dostępna jest na stronie BIP:

www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=191682

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad przebiegiem robót budowlanych w/w inwestycji przez odpowiednich dla branży i rodzaju robót Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego o specjalnościach:

 1. drogowej,
 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (teletechnicznych).

3. Do obowiązków Inspektora należeć będzie pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn .zm.). Koordynator Zespołu jest zobowiązany do pobytu na budowie w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Koordynator wraz z Inspektorami zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę.

4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy Nadzoru w stosunku do Zamawiającego określa wzorzec umowy (załącznik nr 2).

5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobą/osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować na czas realizacji zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą wpis na listę członków izby samorządu zawodowego i uprawnienia w specjalności:

 1. drogowej lub równoważnej (na drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) – Koordynator zespołu.
 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 4.  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (teletechnicznych).

- lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

6. Wykonawcy wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej dwóch usług w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym tożsamym z zadaniem opisanym w ust. 1.

7. Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do: zakończenia robót budowlanych najpóźniej do 30 listopada 2021r. oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie najpóźniej do 31 stycznia 2022r.

8. Warunki płatności: przelew 30 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa oraz budowa rond w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego - Prusa i w rejonie ulic Jagiellońska – Zwycięstwa wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.”

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wykaz wykonanych usług oraz Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 3 i 4.
 2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług oraz posiadanie uprawnień przez osoby wskazane w Wykazie osób.

Oferty należy składać do dnia 21.10.2020r. do godz. 12.00.

VI. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2020r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

VII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Małgorzata Rosińska, tel. (29) 679-54-61; Pani Marzena Grabowska, tel.(29) 679-54-64
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Wzór Umowy (PDF)

4. Wykazy Osób Usług (DOC, PDF)

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2020-10-13)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-10-13 15:19:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2020-10-13 15:40:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki