☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, 2020-10-29

Znak sprawy: RG-Z.271.22.2020                                                                                             

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Uprzątnięcie terenu po pożarze tymczasowego budynku szkoły podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z usługą odebrania, wywozu oraz przekazania do zagospodarowania odpadów informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o.

ul. Bolesława Prusa 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

za cenę jednostkową: 695,00 zł brutto (za jedną tonę odpadów),  przewidywana łączna wartość wynagrodzenia z tytułu umowy:  278 000,00 zł brutto,

termin płatności faktury: 30 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

L.p.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena

Termin płatności faktury

Razem

1

Zakład Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o.

ul. Bolesława Prusa 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

60,00

40,00

100,00

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnych Wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-10-29)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-10-29 15:24:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-04-12 12:43:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218