Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Konserwację oświetlenia ulicznego Miasta Ostrów Mazowiecka w roku 2021.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności polegających na konserwacji:

 •  urządzeń oświetlenia ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz miejskich dróg wewnętrznych,
 • oświetlenia terenu parku przed ratuszem, podświetlenia budynku ratusza, podświetlenia Kościoła pw. NMP przy ul. 3 Maja, podświetlenia „Dębu Wolności” na parkingu przy ul. Ks. Sobotki oraz latarni na terenie Parku wokół Stawu Miejskiego

- w mieście Ostrów Mazowiecka.

Wykaz i liczbę punktów świetlnych/opraw oświetleniowych objętych konserwacją zawiera załącznik nr 4 (obecnie 2634 sztuk - ilość ta może ulec zmianie w trakcie trwania umowy o ewentualne nowe instalacje elektryczne z punktami świetlnymi/oprawami).

2. Zakres prac:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny oraz bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi konsekwencje wynikające z tego tytułu, za wyjątkiem sytuacji losowych nie wynikłych z winy Wykonawcy,

2) Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji lamp ulicznych i zegarów sterujących włączaniem i wyłączaniem oświetlenia ulicznego i jest odpowiedzialny za ich sprawne funkcjonowanie,

3) Wszystkie roboty wykonywane w ramach niniejszej umowy muszą odpowiadać "polskim normom i warunkom technicznym wykonania robót elektrycznych" w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą być wykonywane w zgodności z instrukcją pracy na sieciach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.,

4) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt konieczne próby i badania sprawdzające dla wykonanych  robót, potwierdzające wymagania z norm i specyfikacji technicznych,

5) Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie  i transport materiałów niebezpiecznych.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wymiana źródeł światła sodowych i LED-owych, dławików i bezpieczników latarniowych na takie same jak uszkodzone. Niedopuszczalna jest zmiana rodzaju urządzeń i źródeł światła, barwy światła, mocy a także ich producentów na inne niż istniejące bez wiedzy Zamawiającego. W oprawach lamp sodowych Zamawiający zastrzega sobie konieczność stosowania źródeł światła, dławików oraz bezpieczników takich jak są zamontowane. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania faktur zakupu źródeł światła, dławików, bezpieczników i innych elementów sieci oświetlenia podlegającego konserwacji w celu umożliwienia Zamawiającemu kontroli nad jakością stosowanych urządzeń.

2) montaż nowych kabli oświetlenia ulicznego w przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę starego kabla,

3) wymiana lamp, słupów i skrzynek sterujących oświetleniem uszkodzonych na skutek wypadków drogowych lub innych przyczyn losowych (do 3 zdarzeń w ciągu obowiązywania umowy koszt materiałów pokrywa Wykonawca. Przy kolejnych zdarzeniach -  jeżeli wymiana nastąpiła na skutek przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, koszt materiałów pokrywa Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania faktur zakupu w celu umożliwienia Zamawiającemu kontroli nad jakością i rodzajem stosowanych materiałów.),

4) wykonywanie wszystkich napraw istniejącego oświetlenia ulicznego (utrzymanie w sposób ciągły jego sprawności – niedopuszczalne jest aby źródło światła migało lub czasowo gasło),

5) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego oświetlenia ulicznego oraz przedstawiania protokołów z przeglądów i dokonanych napraw konserwacyjnych,

6) doraźne naprawy innych elementów obwodu oświetlenia po przyjęciu reklamacji o zakłóceniu pracy,

7) obsługa urządzeń sterujących,

8) zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji,

9) utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym,

10) dokonywanie napraw bieżących w czasie możliwie najkrótszym; naprawę należy wykonać w przypadku:

a) nieświecącego całego obwodu bądź ciągu oświetlenia całej ulicy - nie później niż w ciągu 2 godzin po zgłoszeniu awarii niezależnie od pory dnia w dni robocze i świąteczne,

b) pojedynczych lamp w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia lub samodzielnego uzyskania informacji o uszkodzeniu lampy,

11) pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego, pod który można zgłaszać awarię instalacji oświetlenia ulicznego. Osoba pełniąca dyżur powinna mieć możliwość natychmiastowego zorganizowania ekipy ze sprzętem do dokonania naprawy w przypadku opisanym w pkt. 10 lit. a, a w przypadku opisanym w pkt. 10 lit. b w dniu następującym po zgłoszeniu,

12) przestawienie dwa razy w roku wszystkich zegarów (czasu zapalania się oraz wyłączania lamp oświetlenia ulicznego) w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego z uwzględnieniem poprawki na zegarze określonej przez Zamawiającego,

Włączanie któregokolwiek obwodu oświetleniowego w godzinach nie funkcjonowania  oświetlenia ulicznego (w czasie dnia) dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach z wyjątkiem włączania na zlecenie Zamawiającego lub po jego uprzednim powiadomieniu i uzyskanie zgody.

4. Wykonawca zapewni:

Wykonawca zapewni:

1) ciągłe świecenie (źródło światła nie może migać lub czasowo przestać świecić) wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej,

2) utrzymanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych, aby zabrudzenie lub częściowe uszkodzenie nie powodowały zmniejszenia ich sprawności,

3) utrzymanie we właściwym stanie technicznym osłon i odbłyśników opraw oświetleniowych,

4) właściwy stan techniczny instalacji oświetleniowej, zapewniający prawidłową pracę urządzeń oświetleniowych,

5) estetyczny wygląd urządzeń tj.:

a) czyste klosze,

b) pozamykane wnęki słupowe i skrzynki podziału sieci,

c) jednolity typ opraw i źródeł światła w określonym ciągu latarń (w przypadku zakładania nowych opraw lub wymiany wysięgnika),

d) brak śladów korozji na metalowych częściach urządzeń,

6) prawidłowe i czytelne oznakowanie (wg przepisów prawnych, obowiązujących norm oraz zasad ustalonych przez Zamawiającego) obwodów w szafach oświetleniowych oraz faz w skrzynkach podziału sieci,

7) bieżące odbieranie reklamacji i zgłaszanych awarii od mieszkańców, pracowników Zamawiającego oraz organów porządkowych i przekazywanie Zamawiającemu informacji w formie dołączanych do faktury zestawień, zgłoszeń usterek oraz terminów ich zgłoszenia i usunięcia z podaniem źródła uszkodzenia,

8) zgłaszanie do Zamawiającego awarii kabli i urządzeń zasilająco-sterowniczych powodujących czasowe zaciemnienie ulic ,

9) likwidowanie zagrożeń dla osób postronnych wynikłego z losowego (wypadek drogowy, wichura itp.) uszkodzenia urządzeń oświetleniowych (np. złamany wysięgnik, zwisający klosz, bądź cała oprawa) w czasie maksymalnie 2 godzin od otrzymania zgłoszenia oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń oświetleniowych do właściwego stanu technicznego,

10) całodobową łączność telefoniczną z Rejonem Energetycznym oraz z Zamawiającym

5. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia oraz obowiązki i prawa Wykonawcy zostały zawarte we wzorze Umowy (Załącznik Nr 5 do zapytania)

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności energetycznej (sieci i urządzeń elektroenergetycznych), zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 831), uprawnieniami SEP D do 1 kV, PPN (prace pod napięciem).

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do prac w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220).

2. Wykonawca powinien dysponować sprzętem mechanicznym do wykonania zamówienia tj. dysponować co najmniej jednym podnośnikiem z koszem.

3. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem: Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawi wykaz usług oraz załączy dowody (np. referencje) poświadczające posiadanie doświadczenia w zakresie wykonywania usług polegających na konserwacji oświetlenia ulicznego przez okres co najmniej 12 miesięcy (W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów).

4. Wykonawca powinien posiadać wpis do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO).

Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków (określone w sekcji VI).

UWAGA: Wykonawca musi uzyskać zgodę PGE Oddział Energetyczny Wyszków na dostęp do skrzynek rozdzielczych usytuowanych w stacjach transformatorowych, będących w majątku i eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Wyszków w celu wykonania czynności konserwacyjnych.

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku

IV. Warunki płatności: faktury miesięczne, (przelew 30 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury).

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz osób (Załącznik Nr 2)
 2. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnianie warunku dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności energetycznej (sieci i urządzeń elektroenergetycznych), uprawnieniami SEPD do 1 kV, PPN (prace pod napięciem)
 3. Wykaz narzędzi (Załącznik Nr 3)
 4. Wykaz usług (Załącznik Nr 3a) oraz
 5. Dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów).
 6. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające posiadanie wpisu do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na Konserwację oświetlenia ulicznego Miasta Ostrów Mazowiecka”

Oferty należy składać do dnia  08-12-2020r. do godz. 12.00

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-12-2020r. o godz. 12.20, pok. Nr 103

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Jan Pskiet, tel. (29) 679-54-38, kom. 881-056-657
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

1. Formularz Oferty (DOC, PDF)

2. Wykaz Osób (DOC, PDF)

3. Wykaz Narzędzi (DOC, PDF)

3a. Wykaz Usług (DOC, PDF)

4. Wykaz punktów świetlnych (PDF)

5. Wzór Umowy PDF


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-11-27)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-11-30 12:27:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2020-11-30 12:40:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki