OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Tel.: 29 679-54-33,  Faks: 29  679-54-70,

e-mail: zzp@ostrowmaz.pl,  adres strony  internetowej: www.bip.ostrowmaz.pl

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Sprzątanie placów, parkingów, chodników i ciągów pieszo–rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzątanie placów, parkingów, chodników i ciągów pieszo–rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

2.  W ramach umowy Wykonawca będzie realizował następujące zadania:

1)  sprzątanie wskazanych placów, parkingów, chodników, ciągów pieszo–rowerowych, co najmniej raz w miesiącu,

2)  oczyszczanie słupów ogłoszeniowych,

3)  usuwanie śmieci z działek miejskich,

4)  malowanie ławek miejskich,

5)  inne, uzgadniane na bieżąco pomiędzy stronami.

Wspólny Słownik Zamówień:

90600000-3 – usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic,

Rodzaj zamówienia: Usługi

Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia (bez VAT):  139 655,37 zł  (Kurs euro: 4,2693)   Wartość netto: 32 711,54 euro.

 1. PROCEDURA

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Podstawa prawna:

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. - zwanej dalej jako „ustawa Pzp”).

Uzasadnienie wyboru trybu:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. Zamawiający wspólnie z innymi Zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego Zamawiającego;
  2. uczestniczący Zmawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej;
  3. kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami Zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,.
 2. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych Zamawiających,
 3. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W zaistniałym stanie faktycznym wszystkie powyższe warunki zostały spełnione ponieważ:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej, ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka w przedmiocie:

Sprzątania placów, parkingów, chodników i ciągów pieszo–rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Powiat Ostrowski i Miasto Ostrów Mazowiecka są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Sprawują oni kontrolę nad Ostrowską Spółdzielnią Socjalną, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami. Powiat Ostrowski i Miasto Ostrów Mazowiecka wspólnie wywierają dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej. W skład Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wchodzi Powiat Ostrowski i Miasto Ostrów Mazowiecka. W skład Zarządu Spółdzielni wchodzą przedstawiciele wybierani przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w skład Zarządu Spółdzielni weszli: przedstawiciel Powiatu Ostrowskiego i przedstawiciel Miasta Ostrów Mazowiecka. Ostrowska Spółdzielnia Socjalna nie działa w interesie sprzecznym z interesami Powiatu Ostrowskiego i Miasta Ostrów Mazowiecka. Cele i przedmiot działalności Spółdzielni wpisują się w realizację zadań Miasta i Powiatu. Z wiarygodnej prognozy handlowej przedłożonej przez Ostrowską Spółdzielnię Socjalną wynika, iż ponad 90% działalności kontrolowanej Spółdzielni dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiających sprawujących nad nią kontrolę. W Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej nie ma udziału kapitału prywatnego. Założycielami są partnerzy sektora administracji samorządowej - Powiat i Miasto.

Reasumując Ostrowska Spółdzielnia Socjalna będzie wykonywała zadania w sposób adekwatny do bieżących potrzeb. Zamawiający będzie pełnił nadzór nad wykonywanymi zadaniami i w zależności od potrzeb będzie mógł reagować w sytuacjach newralgicznych. Dlatego udzielenie własnej Spółdzielni przedmiotowego zamówienia jest jak najbardziej uzasadnione pod względem realnych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Ostrowska Spółdzielnia Socjalna

ul. Kazimierza Warchalskiego 3

07-300 Ostrów Mazowiecka

V. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Data rozpoczęcia 01.01.2021 r.; data zakończenia: do 30.12.2021 r.

VI. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2020 r. pod nr 550534541-N-2020

Ostrów Mazowiecka dnia: 2020-12-04

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-12-04)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-12-04 15:46:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2020-12-04 15:47:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki