budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 352/12 przy ul. Żwirowej w miejscowości Ostrów Mazowiecka

              BURMISTRZ  MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 07 grudnia 2020 r.

 RG-Ś.6220.3.2020

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm. - cyt. dalej jako k.p.a.), w związku art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm. - cyt. dalej jako „ustawa ooś”)

zawiadamiam strony

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 352/12 przy ul. Żwirowej w miejscowości Ostrów Mazowiecka na wniosek spółki VANTAGE SP. z o.o. Sp. K., 81-383 Gdynia, ul Mariacka 2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydanie opinii, czy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie istniała konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, informuję zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o  przysługującym stronie prawie do zapoznawania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie ustnie (do protokołu), w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, przy ul 3 Maja 66, pok. 111 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00, lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Burmistrza

(-) Sylwia Katarzyna Kos

Wytworzył:
Sylwia Katarzyna Kos
Udostępnił:
Matys Marek
(2020-12-10 12:32:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2020-12-11 15:40:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki