na wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na azot ciekły o pojemności 11m3, posadowionym na fundamencie na terenie działki oznaczonej num

Ostrów Mazowiecka, dnia 11 grudnia 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA

 

RG-Ś.6220.2.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o zgromadzeniu materiału dowodowego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

zawiadamia

strony o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego, pozwalającego na wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na azot ciekły o pojemności 11m3, posadowionym na fundamencie na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  3832/2, położonej przy ul. Magnolii,
07-300 Ostrów Mazowiecka.

W terminie 7 dni licząc od daty dokonania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć wnioski i uwagi do ww. przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pok. 111 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Uwagi złożone po wyżej wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66,
07-300 Ostrów Mazowiecka oraz umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka http://www.bip.ostrowmaz.pl.

Z up. Burmistrza

(-) Sylwia Katarzyna Kos

 

 

 

Wytworzył:
Marek Matys
Udostępnił:
Matys Marek
(2020-12-11 15:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2020-12-11 15:51:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki