Obwieszczenie

Ostrów Mazowiecka, dnia  16 grudnia 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA

 

RG-Ś.6220.2.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

o zgromadzeniu materiału dowodowego

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

zawiadamia

strony o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego, pozwalającego na wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali na potrzeby uruchomienia linii produkcyjnej prefabrykatów betonowych na działkach o nr ewidencyjnych 328/8, 329/3, 329/2 i 329/4, położonych przy ul. Białej w Ostrowi Mazowieckiej.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Z aktami sprawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pok. 111  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Ze względu na trwający na terenie kraju stan epidemii, wgląd do akt sprawy będzie możliwy po zgłoszeniu tego zamiaru telefonicznie pod nr 29 6795434 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@ostrowmaz.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 k.p.a., zgodnie z którym, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronie po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka oraz umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowieckiej w dniu 16 grudnia 2020 r.

 

Z up. Burmistrza

(-) Sylwia Katarzyna Kos

Wytworzył:
Marek Matys
Udostępnił:
Matys Marek
(2020-12-16 14:43:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2020-12-16 15:06:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki