☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJA
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie czystości w budynkach należących do Miasta Ostrów Mazowiecka.

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie czystości w budynkach należących do Miasta Ostrów Mazowiecka.
 2. W ramach umowy Wykonawca będzie realizował następujące zadania:
  1. opróżnianie i mycie pojemników na śmieci,
  2. wymiana worków na śmieci,
  3. zamiatanie ręczne, odkurzanie i zmywanie podłóg,
  4. odkurzanie wykładzin dywanowych,
  5. wycieranie kurzu z blatów biurek, stołów i parapetów,
  6. polerowanie blatów mebli, odkurzanie tapicerki meblowej,
  7. czyszczenie gniazdek, włączników itp.,
  8. czyszczenie oznakowania, kaloryferów, tablic, napisów itp.,
  9. obustronne mycie okien metodą tradycyjną,
  10. mycie glazury, drzwi, usuwanie kurzu z lodówek, szafek,
  11. czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych,
  12. czyszczenie luster,
  13. utrzymanie w należytym stanie roślin, które są w budynku,
  14. uzupełnianie mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego, kostek WC itp.,
  15. usuwanie osadu i kamienia z urządzeń sanitarnych.
 3. Wykaz budynków do utrzymania czystości:
 1. budynek Ratusza, ul. 3 Maja 66,
 2. Stara Elektrownia, ul. 11 Listopada 7,
 3. budynek Jatek, ul. Pocztowa 12,
 4. budynek przy ul. Chopina 2B,
 5. budynek przy ul. Partyzantów 7A,
 6. budynek przy ul. 3 Maja 57,
 7. inne budynki, uzgadniane na bieżąco pomiędzy stronami.

Wspólny Słownik Zamówień:

90910000-9 – usługi sprzątania

Rodzaj zamówienia: Usługi

Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia (bez VAT):  138 068,38 zł  (Kurs euro: 4,2693)   Wartość netto: 32 339,82 euro.

 1. WARTOŚC UMOWY: 169 824,11 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 11/100).
 2. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY ZAWARŁ UMOWĘ:

Ostrowska Spółdzielnia Socjalna

ul. Kazimierza Warchalskiego 3

07-300 Ostrów Mazowiecka

 1. PROCEDURA

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Podstawa prawna: Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. - zwanej dalej jako „ustawa Pzp”).

Uzasadnienie wyboru trybu:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia
z wolnej ręki jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. Zamawiający wspólnie z innymi Zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego Zamawiającego;
  2. uczestniczący Zmawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej;
  3. kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym                             z interesami Zamawiających sprawujących nad nią kontrolę.
 2. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych Zamawiających.
 3. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W zaistniałym stanie faktycznym wszystkie powyższe warunki zostały spełnione ponieważ:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej,
ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka
w przedmiocie:

Utrzymania czystości w budynkach należących do Miasta Ostrów Mazowiecka.

Powiat Ostrowski i Miasto Ostrów Mazowiecka są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Sprawują oni kontrolę nad Ostrowską Spółdzielnią Socjalną, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami. Powiat Ostrowski i Miasto Ostrów Mazowiecka wspólnie wywierają dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej. W skład Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wchodzi Powiat Ostrowski i Miasto Ostrów Mazowiecka. W skład Zarządu Spółdzielni wchodzą przedstawiciele wybierani przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w skład Zarządu Spółdzielni weszli: przedstawiciel Powiatu Ostrowskiego i przedstawiciel Miasta Ostrów Mazowiecka. Ostrowska Spółdzielnia Socjalna nie działa w interesie sprzecznym z interesami Powiatu Ostrowskiego i Miasta Ostrów Mazowiecka. Cele i przedmiot działalności Spółdzielni wpisują się w realizację zadań Miasta i Powiatu. Z wiarygodnej prognozy handlowej przedłożonej przez Ostrowską Spółdzielnię Socjalną wynika, iż ponad 90% działalności kontrolowanej Spółdzielni dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiających sprawujących nad nią kontrolę. W Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej nie ma udziału kapitału prywatnego. Założycielami są partnerzy sektora administracji samorządowej - Powiat i Miasto.

Reasumując Ostrowska Spółdzielnia Socjalna będzie wykonywała zadania w sposób adekwatny do bieżących potrzeb. Zamawiający będzie pełnił nadzór nad wykonywanymi zadaniami i w zależności od potrzeb będzie mógł reagować w sytuacjach newralgicznych. Dlatego udzielenie własnej Spółdzielni przedmiotowego zamówienia jest jak najbardziej uzasadnione pod względem realnych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY:

Data rozpoczęcia: 01.01.2021 r.; data zakończenia: do 30.12.2021 r.

VII. Informacja o terminie i MIEJSCU opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub OPUBLIKOWANE.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2020r. pod nr 550534529-N-2020.

VIII. INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.01.2021r. pod nr 510400515-N-2021.

Ostrów Mazowiecka, dnia: 13.01.2021r

Wytworzył:
Michał Kazimierski
(2021-01-13)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-01-13 10:41:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-04-12 12:43:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218