☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJA
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie terenów zielonych i miejsc pamięci w Ostrowi Mazowieckiej.

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie terenów zielonych i miejsc pamięci w Ostrowi Mazowieckiej.

2.  W ramach umowy Wykonawca będzie realizował następujące zadania:

1) pielęgnowanie miejsc pamięci,

2) systematyczne podlewanie i pielęgnacja roślin,

3) nasadzenia w gazonach oraz zakup roślin,

4) odchwaszczenie, ściółkowanie z kory,

5) inne, uzgadniane na bieżąco pomiędzy stronami.

Wspólny Słownik Zamówień:

90600000-3 – usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

77300000-3 – usługi ogrodnicze

77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,

77314100-5 – usługi w zakresie trawników,

98371111-5 – usługi utrzymania cmentarzy.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia (bez VAT): 169 014,74 zł  (Kurs euro: 4,2693)   Wartość netto: 39 588,40 euro.

 1. WARTOŚC UMOWY: 182 535,92 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 92/100).
 2. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY ZAWARŁ UMOWĘ:

Ostrowska Spółdzielnia Socjalna

ul. Kazimierza Warchalskiego 3

07-300 Ostrów Mazowiecka

 1. PROCEDURA

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Podstawa prawna: Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. - zwanej dalej jako „ustawa Pzp”).

Uzasadnienie wyboru trybu:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. Zamawiający wspólnie z innymi Zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego Zamawiającego;
  2. uczestniczący Zmawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej;
  3. kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami Zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,
 2. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych Zamawiających,
 3. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W zaistniałym stanie faktycznym wszystkie powyższe warunki zostały spełnione ponieważ:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej, ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka w przedmiocie:

Utrzymania terenów zielonych i miejsc pamięci w Ostrowi Mazowieckiej

Powiat Ostrowski i Miasto Ostrów Mazowiecka są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Sprawują oni kontrolę nad Ostrowską Spółdzielnią Socjalną, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami. Powiat Ostrowski i Miasto Ostrów Mazowiecka wspólnie wywierają dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej. W skład Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wchodzi Powiat Ostrowski i Miasto Ostrów Mazowiecka. W skład Zarządu Spółdzielni wchodzą przedstawiciele wybierani przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w skład Zarządu Spółdzielni weszli: przedstawiciel Powiatu Ostrowskiego i przedstawiciel Miasta Ostrów Mazowiecka. Ostrowska Spółdzielnia Socjalna nie działa w interesie sprzecznym z interesami Powiatu Ostrowskiego i Miasta Ostrów Mazowiecka. Cele i przedmiot działalności Spółdzielni wpisują się w realizację zadań Miasta i Powiatu. Z wiarygodnej prognozy handlowej przedłożonej przez Ostrowską Spółdzielnię Socjalną wynika, iż ponad 90% działalności kontrolowanej Spółdzielni dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiających sprawujących nad nią kontrolę. W Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej nie ma udziału kapitału prywatnego. Założycielami są partnerzy sektora administracji samorządowej - Powiat i Miasto.

Reasumując Ostrowska Spółdzielnia Socjalna będzie wykonywała zadania w sposób adekwatny do bieżących potrzeb. Zamawiający będzie pełnił nadzór nad wykonywanymi zadaniami i w zależności od potrzeb będzie mógł reagować w sytuacjach newralgicznych. Dlatego udzielenie własnej Spółdzielni przedmiotowego zamówienia jest jak najbardziej uzasadnione pod względem realnych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY:

Data rozpoczęcia: 01.01.2021 r.; data zakończenia: do 30.12.2021 r.

VII. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE ALBO INFORMACJĘ, ŻE TAKIE OGŁOSZENIE NIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2020 r. pod nr 550534555-N-2020.

VIII. INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.01.2021r. pod nr 510400644-N-2021.

Ostrów Mazowiecka, dnia: 13.01.2021r

Wytworzył:
Michał Kazimierski
(2021-01-13)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-01-13 10:53:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-04-12 12:43:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218