Obwieszczenie

Ostrów Mazowiecka, dnia  12 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA

 

RG-Ś.6220.1.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 74 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. - cyt. dalej jako „ustawa ooś”) podaje się do publicznej wiadomości, że wydana została decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali na potrzeby uruchomienia linii produkcyjnej prefabrykatów betonowych na działkach o nr ewidencyjnych 328/8, 329/3, 329/2 i 329/4, położonych przy ul. Białej w Ostrowi Mazowieckiej.

Strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 66 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 -16.00) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 29 679 54 31.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

Z up. Burmistrza

(-) Sylwia Katarzyna Kos

Wytworzył:
Marek Matys
Udostępnił:
Matys Marek
(2021-01-13 15:19:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2021-01-13 15:22:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki