Załącznik nr 1c do Regulaminu

Udzielania Zamówień Publicznych,

których wartość nie przekracza kwoty 130000 zł netto

Zaproszenie do składania ofert

Ostrów Mazowiecka, dnia 25 stycznia 2021 r.

DO.26.1.2021

   (nr sprawy)

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA BIP Z DN. 22 STYCZNIA 2021

dot. Złożenia oferty na: Dostawa elektronicznej tablicy wyników sportowych.

Dokonano następujących zmian w treści Zaproszenia oraz załączników:

 • Wydłużono czas na złożenie oferty z 5 lutego na 19 lutego 2021.
 • Wydłużono czas realizacji zamówienia z 28 lutego na 26 marca 2021.
 • Do listy załączników dopisano „Specyfikacja przedmiotu zamówienia”.
 • We Wzorze Umowy dodano NIP płatnika oraz punkt dotyczący przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w obsłudze przedmiotu zamówienia.
 • Poprawiono błąd stylistyczny oraz kilka błędów interpunkcyjnych.

Zamawiający

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa elektronicznej tablicy wyników sportowych

(nazwa zamówienia publicznego)

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem i umieścić w zabezpieczonej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy, numer sprawy oraz napis : ”Zapytanie ofertowe na dostawę elektronicznej tablicy wyników sportowych”.
 3. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: mosir@mosir.ostrowmaz.pl
 4. Opis przedmiotu zamówienia: załączona specyfikacja.
 5. Kryteria oceny ofert:
 • najniższa cena – 100 %
 1. Termin realizacji zamówienia:
 • 26 marca 2021 r.
 1. Termin złożenia oferty:
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia 19 lutego 2021 r., do godz. 11.00
 • Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
 1. Otwarcie ofert nastąpi:
 • 19 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.
 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

 

  (sporządził, data i podpis)

                                                                                                                                                                      (data i podpis Dyrektora MOSiR)

W załączeniu:

 1. Wzór formularza oferty. (plik docx - 14 kB)
 2. Wzór umowy. (plik docx - 19 kB)
 3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. (plik docx - 17 kB)
 • Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny ofert.
 • Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 • Oferty, które wpłyną po terminie i w innej formie niż określona w zaproszeniu do składania ofert nie będą rozpatrywane.
 • Oferty, które nie spełnią wymagań będą odrzucane.
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną na inny adres niż wskazany w zaproszeniu nie będą rozpatrywane.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Henryka Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: mosir@mosir.ostrowmaz.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 3. prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 5. prawo ograniczenia przetwarzania,
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załącznik nr 1c do Regulaminu

Udzielania Zamówień Publicznych,

których wartość nie przekracza kwoty 130000 zł netto

Zaproszenie do składania ofert

Ostrów Mazowiecka, dnia 18 stycznia 2021 r.

DO.26.1.2021

(nr sprawy)

Zamawiający

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka

(nazwa i adres Zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa elektronicznej tablicy wyników sportowych

(nazwa zamówienia publicznego)

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,nieścieralnym atramentem i umieścić w zabezpieczonej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy, numer sprawy oraz napis : ”Zapytanie ofertowe na dostawę elektronicznej tablicy wyników sportowych”.

3. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: mosir@mosir.ostrowmaz.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia: załączona specyfikacja.

5. Kryteria oceny ofert:

    najniższa cena – 100 %

6. Termin realizacji zamówienia:

    28 lutego 2021 r.

7. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia 5 lutego 2021r., do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

8. Otwarcie ofert nastąpi:

    8 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

    Pan: Bernard Pietkiewicz, tel. 880 117 306, adres e-mail: b.pietkiewicz@mosir.ostrowmaz.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty (DOCX - 14kB, PDF - 514kB).

2. Wzór umowy (DOCX - 17kB, PDF - 690kB).

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Oferty, które wpłyną po terminie i w innej formie niż określona w zaproszeniu do składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferty, które nie spełnią wymagań będą odrzucane. Oferty przesłane drogą elektroniczną na inny adres niż wskazany w zaproszeniu nie będą rozpatrywane.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Henryka Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: mosir@mosir.ostrowmaz.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  3. prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  5. prawo ograniczenia przetwarzania,
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
Wytworzył:
(2021-01-18)
Udostępnił:
Duda Michał
(2021-01-22 14:04:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2021-01-25 16:12:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki