☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, 2021-02-01

Znak sprawy: RG-Z.271.38.2020

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz utrzymywanie ich w schronisku informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Fundacja Animal Rescue Poland
ul. Granitowa 18C, 05-500 Piaseczno

Cena brutto za przyjęcie jednego psa do schroniska: 2 150,00 zł (przewidywana łączna wartość wynagrodzeń z tytułu umowy: 50 000,00 zł brutto),

Termin płatności faktury: 30 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena za przyjęcie jednego psa do schroniska

Termin płatności faktury

Razem

1

Fundacja Animal Rescue Poland

ul. Granitowa 18C, 05-500 Piaseczno

60,00

40,00

100,00

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnych Wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-02-01)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-02-01 15:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-04-12 12:43:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218