☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66,

07-300 Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, 2021-02-03

Pismo: RG-Z.271.25.2020

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. -  zwanej dalej jako: ”ustawa Pzp”) w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o.

ul. Bolesława Prusa 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

za łączna cenę: 5 127 387,74 zł, termin płatności faktur: 30 dni.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych

Streszczenie ocena złożonej oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Razem

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o.

ul. Bolesława Prusa 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

  60,00

40,00

100,00

Konsorcjum firm:

RDF Sp. z o.o.

07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5

MPK PURE HOME Sp. z o.o.

07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5

----

----

----

W toku postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W toku postępowania odrzucono ofertę Wykonawcy: Konsorcjum firm: RDF Sp. z o.o. 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 i MPK PURE HOME Sp. z o.o., 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5,  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp z powodu rażąco niskiej ceny oferty.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Badając ofertę Konsorcjum Firm: RDF Sp. z o.o. oraz MPK Sp. z o.o., Komisja powzięła wątpliwość co do zaoferowanej przez Wykonawcę ceny, która znacząco odbiega od ustalonej przez Zamawiającego wartości szacunkowej powiększonej o podatek od towarów i usług (4 751 191,00 zł netto) oraz od ceny drugiej oferty złożonej w postępowaniu (5 127 387,74 zł brutto). W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp wezwał Konsorcjum Firm: RDF Sp. z o.o. oraz MPK Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień odnośnie zaoferowanej ceny. Wykonawca otrzymał pismo w dniu 27.11.2020r. W dniu 04.12.2020r. Wykonawca złożył wyjaśnienia.

1. Na wstępie do analizy przedłożonych wyjaśnień, należy zaznaczyć, iż przytaczany przez Wykonawcę argument, że całkowita cena oferty nie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert nie potwierdza, że oferta Wykonawcy nie stanowi rażąco niskiej ceny. Podstawą wezwania był bowiem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a nie art. 90 ust. 1a. W sytuacji, gdy cena oferty odbiega o 27% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, Zamawiający miał prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny oraz złożenia stosownych dowodów, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Na podstawie analizy pisma, Zamawiający stwierdził, że większość
z przedstawionych w nim sformułowań nie jest poparta żadnymi dowodami lub szczegółowymi kalkulacjami. Z uwagi na treść art. 6 Kodeksu cywilnego w związku  z art. 14 ustawy Pzp to na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, skoro z faktu tego wywodzi skutki prawne. Wykonawca, w związku wezwaniem – jest zobowiązany do przedstawienia w sprawie wszystkich posiadanych dowodów oraz udzielenia wyczerpujących wyjaśnień.

Zamawiający prosił o przedstawienie dowodów w piśmie skierowanym do Wykonawcy. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp „Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu”. Jak stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu do wyroku z dnia 21 września 2009r. (Sygn. KIO/UZP 965/09), Wykonawca ograniczając się jedynie do złożenia wyjaśnień i rezygnując z udowodnienia przywołanych okoliczności, czyni to na własne ryzyko. Złożenie wyjaśnień służy bowiem również rozproszeniu wątpliwości Zamawiającego, w szczególności ma dać mu pewność, iż mimo, że cena ofertowa odbiega istotnie od wartości przedmiotu zamówienia to nie zachodzi niebezpieczeństwo jego nienależytego wykonania. W wyroku KIO z 17 grudnia 2018 r. (Sygn. KIO 2520/18) Izba orzekła, iż „(…) obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na Wykonawcy w każdej sytuacji powołania się na okoliczności, w przypadku których możliwe jest przedłożenie dowodów. Poprzestanie w takiej sytuacji na oświadczeniu własnym Wykonawcy jest niewystarczające i czyni wyjaśnienia gołosłownymi. Mogą oczywiście pojawić się w wyjaśnieniach takie okoliczności, w przypadku których złożenie dodatkowych dowodów nie jest niezbędne, a samo oświadczenie Wykonawcy pokazuje prawidłowość kalkulacji ceny. Jeżeli jednak Wykonawca powołuje się na takie okoliczności jak szczególnie niskie koszty zakupu materiałów/środków potrzebnych do wykonania zamówienia, innowacyjną politykę czy dysponowanie własnym sprzętem może i powinien załączyć do wyjaśnień stosowne umowy, oferty, dokumenty wewnętrzne firmy, które potwierdzą powyższe okoliczności”.

3. Analizując pismo Wykonawcy nie można uznać, iż udzielił w sprawie wyczerpujących wyjaśnień i przedstawił wszystkie dowody, np.:

 1. Wykonawca oświadczył, że posiada atrakcyjne rabaty i upusty cenowe na zakup paliwa, pojemników, worków, części zamiennych, korzysta z atrakcyjnych rabatów na zakup materiałów i sprzętu, co skutkuje możliwością zaoferowania przez Wykonawcę konkurencyjnych cen za wykonanie zamówienia. Nie przedstawił jednak żadnych oświadczeń od kontrahentów lub innych dowodów popierających twierdzenie. Z podanych informacji nie można ustalić, w jakim stopniu ma to wpływ na obniżenie oferowanej ceny,
 2. Wykonawca oświadczył, że podpisał z instalacjami komunalnymi korzystne umowy na zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz biodegradowalnych, co wpływa na cenę ofertową, ale nie udostępnił cenników, które pozwoliłyby udowodnić powyższe fakt,
 3. Wykonawca oświadczył, że wymienił flotę samochodową na auta nowsze i bardziej ekonomiczne w eksploatacji, co pozwala na oszczędzanie paliwa i zmniejszenie kosztów napraw, ale nie przedstawił wykazu samochodów zawierającego szczegóły pozwalające na udowodnienie tego faktu i odniesienie się do kosztów wykonania zamówienia, a szczególności kosztów zakupu paliwa,
 4. Wykonawca nie poinformował o ilości posiadanych na stanie pojemników, ani nie przedstawił dowodów, które utwierdziłyby Zamawiającego w przekonaniu, że przedstawione w wyjaśnieniach kwoty zakupu pojemników są prawidłowo obliczone,
 5. Wykonawca, przy wyliczaniu ceny uwzględnił przychód z tytułu zebranych odpadów selektywnych możliwych do uzyskania z terenu miasta, ale nie przedstawił żadnych kalkulacji i dowodów potwierdzających ten fakt.

Długoletnie doświadczenie Wykonawcy nie jest dowodem na to, że prawidłowo i realnie skalkulował cenę oferty (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 lutego 2020 r., sygn. akt KIO 158/20).

4. Wykonawca przedstawił w piśmie szereg czynników i oświadczył, że uwzględnił je przy ustalaniu ceny wykonania usługi. Zamiast przedstawić szczegółowe wyliczenia w oparciu o ww. czynniki ograniczył się jedynie do przedstawia ogólnych informacji dotyczących kalkulacji ceny ofertowej.

Nie można uznać, że Wykonawca dołożył szczególnej staranności aby przekonać Zamawiającego, że cena oferty nie jest zaniżona.  Wykonawca nie przedstawił szczegółowej kalkulacji kosztów choć - jak wynika z treści wyjaśnień - dysponował nią. Zamawiający nie był w stanie poznać i  zweryfikować dokładnie kosztów wykonania usługi w rozbiciu na koszt transportu, odbioru, koszty pracownicze, zarządzania, ubezpieczenia, amortyzacji, zakupu worków i zagospodarowania odpadów, ilości pojazdów oraz pracowników koniecznych do wykonania wszystkich czynności określonych w SIWZ.

5. W związku z powyższym, Zamawiający zmuszony był odnieść się do wyjaśnień w zakresie przedstawionym przez Wykonawcę:

 1. Podejrzenie Zamawiającego wzbudziły niskie koszty pracownicze. Biorąc pod uwagę rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596), oznacza to zatrudnienie 2 pracowników na 1 pełny etat zakładając wynagrodzenie zasadnicze na poziomie najniższej krajowej (w 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800,00 zł). Jest to ilość niewystarczająca do prawidłowej realizacji zamówienia przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru odpadów;
 2. Wykonawca wycenił koszty zagospodarowania odpadów. W celu ustalenia średnich cen za zagospodarowanie odpadów określonych w formularzu oferty, zwrócono się w formie elektronicznej do każdej z siedmiu instalacji przetwarzania odpadów, wskazanych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający otrzymał oficjalne cenniki od dwóch instalacji wskazanych w ofercie. Na tej podstawie wyliczył szacowane koszty przyjęcia i zagospodarowania odpadów z uwzględnieniem przybliżonej ilości wytworzonych odpadów komunalnych, którą trzeba będzie odebrać – 6233,24 Mg/rok (bez odpadów kuchennych, odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz zużytych opon):

L.p.

Rodzaj odpadów

Kod odpadu

Szacunkowa masa odpadów objętych zamówieniem

(w Mg)

Cena za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o masie jednego Mg (w złotych NETTO)

ZGK

w Ostrowi Maz.

Sp. z o.o.

Ostrołęckie TBS

1

2

3

4

5

6

1

zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne

20 03 01

20 03 99

20 02 03

5101,52

508

518

2

tworzywa sztuczne, metale, opakowania z tworzyw sztucznych i metali

20 01 39

15 01 02

20 01 40

15 01 04

67,20

200

(380

zanieczyszczone folią)

350

3

papier i tektura, opakowania z papieru i tektury

20 01 01

15 01 01

32,84

170

(380-zanieczyszczone folią)

250

4

szkło, opakowania ze szkła

20 01 02

 15 01 07

88,32

140

(380 zanieczyszczone folią)

200

5

odpady wielkogabarytowe

20 03 07

1,10

850

1050

6

zużyte opony

16 01 03

10,24

brak oferty cenowej

brak oferty cenowej

7

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 07

17 01 01

17 01 02

183,34

260

brak oferty cenowej

8

bioodpady

20 02 01

942,26

230

(508 zanieczyszczone folią)

300

9

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 08

56,10

508

brak oferty cenowej

Na podstawie powyższej tabeli można obliczyć, iż łączny koszt przyjęcia i zagospodarowania odpadów w instalacji:

 • ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. - wynosi netto 2 840 614,56 zł tj.: 3 067 863,72 zł brutto (przy założeniu, że odpady będą wolne od zanieczyszczeń folią);
 • Ostrołęckie TBS ul. Komunalna 8, 07-401 Ostrołęka - wynosi netto 2 975 814,36 zł, tj.: 3 213 879,51 zł brutto.

Kwota wskazana przez Wykonawcę w piśmie jest niewystarczająca do wykonania zamówienia, przy założeniu odwożenia odpadów do instalacji najbliższych od granic miasta i bazy Wykonawcy mieszczącej się przy ul. Kołobrzeskiej 5 w Ostrołęce. Zwraca się uwagę, iż kwota Wykonawcy obejmuje również koszty zagospodarowania odpadów kuchennych, odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz zużytych opon,

 1. Bezpośredni związek z kosztami zagospodarowania odpadów mają koszty odbioru odpadów (paliwo, mat. eksploatacyjne). Koszty wzrastają znacznie uwzględniając potrzebę wywozu odpadów do bardziej oddalonych instalacji wskazanych w ofercie (m.in. w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów Wykonawca przedstawił w dniu 15.12.2020r. umowę z instalacją Pre Zero Recycling Zachód Sp. z o.o., 64-020 Czempin, Piotrowo Pierwsze 26/27 - instalacją odległą od granic miasta Ostrołęka o 460 km. Przy uwzględnieniu 255 dni w ciągu roku - 21 dni pracujących w ciągu miesiąca - koszty dojazdu z bazy Wykonawcy i dojazdu do wskazanej instalacji oraz odbierania odpadów na terenie Miasta, wynoszą 816 120,00 zł brutto).

Ponadto należy nadmienić, iż Wykonawca nie wyszczególnił w wycenie kosztów związanych ze spadkiem wartości pojazdów oraz kosztów mycia i dezynfekcji pojazdów.

6. W związku małą ilością informacji w piśmie wyjaśniającym, Zamawiający postanowił zwrócić się do Wykonawcy o doprecyzowanie sposobu obliczenia kosztów, co do których miał wątpliwości. Takie żądanie jest dopuszczalne, jeśli wyjaśnienia Wykonawcy złożone na wcześniejsze wezwanie budzą wątpliwości i wymagają doprecyzowania (mimo iż z zasady do wyjaśnień w sprawie ceny wzywa się tylko raz).

7. W dniu 29.12.2020 r. Zamawiający otrzymał drugie pismo z wyjaśnieniami.

Wykonawca doprecyzował w nim, że aby zrealizować usługę odbioru wszystkich odpadów w skali 1 miesiąca, planuje zatrudnienie pracowników w wymiarze 6,75 etatu. W przestawionej tabeli Wykonawca określił ponownie koszty pracownicze na kwotę wyższą niż w poprzednim piśmie, a więc dokonał zmiany wyjaśnień w tym zakresie. Wykonawca wytłumaczył, że wskazane uprzednio koszty pracy pracowników to różnica kosztów jaka nie została uwzględniona w kosztach odbioru i zagospodarowania odpadów.

 1. Zamawiający dokonał obliczeń w celu weryfikacji planowanego zatrudnienia pracowników w wymiarze 6,75 etatu;

Zgodnie z ustaloną w uchwale Rady Miasta Ostrów Mazowiecka częstotliwością odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych:

 • zmieszane odpady komunalne odbierane są raz na dwa tygodnie;
 • odpady gromadzone selektywnie odbierane są jeden raz w miesiącu;
 • bioodpady odbierane są:
 • raz na dwa tygodnie w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu,
 • raz na tydzień w czerwcu, lipcu, sierpniu,
 • popiół paleniskowy odbierany jest jeden raz w miesiącu w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, październiku, listopadzie, grudniu.

 

Zgodnie z ustaloną w uchwale Rady Miasta Ostrów Mazowiecka częstotliwością odbierania odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej:

 • odbiór zmieszanych odpadów komunalnych następuje 3 razy w tygodniu w Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom;
 • odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w pozostałej zabudowie wielorodzinnej (przy założeniu odbioru ww. odpadów z pojemników KP-7 oraz 1100 l.) następuje 2 razy w tygodniu;
 • odbiór odpadów gromadzonych selektywnie (pojemniki KP-7 trzykomorowe, pojemniki 1100 l oraz pojemniki typu dzwon) następuje raz w tygodniu;
 • odbiór bioodpadów następuje raz w tygodniu.

 

Prognozowana roczna ilość zmieszanych odpadów komunalnych wyznaczona została na poziomie 6 482,92 Mg.

Przy założeniu pracy przez ok. 21 dni roboczych w miesiącu przez 12 miesięcy niezbędne w tym celu są 4 pojazdy, gdzie każdy wymaga przynajmniej 2 osób do obsługi (kierowca plus ładowacz). Tym samym w ocenie Zamawiającego, aby zapewnić odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych, niezbędne jest zatrudnienie w skali miesiąca co najmniej 8 pracowników na cały etat.

Minimalna płaca wynosi obecnie 18,30 zł brutto za godzinę (wraz z narzutami pracodawcy 22,05 zł/h) – 3 527,65 zł kosztu całkowitego pracodawcy za 1 etat miesięcznie. Wykonawca wskazuje, że wszystkich pracowników zatrudni w ten sposób. W opinii Zamawiającego o ile jest to wynagrodzenie pozwalające na zatrudnienie ładowacza, o tyle jest ono zaniżone w stosunku do średnich wynagrodzeń kierowcy kategorii C – w oparciu o raporty z rynku pracy zawarte m.in. na wynagrodzenia.pl wynosi ono średnio ok. 4 000,00 zł brutto (wraz z narzutami pracodawcy 4 807,15 zł). Tym samym koszty wynagrodzeń wynoszą rocznie  400 649,76 zł.

Przy założeniu zatrudnienia wszystkich pracowników z ustawowym najniższym wynagrodzeniem koszty wynagrodzeń wynoszą rocznie  338 655,36 zł i są one wyższe od wskazanych przez Wykonawcę. Wykonawca w swoim wyliczeniu nie uwzględnił kosztów pracowniczych leżących po stronie pracodawcy,

 1. Ponadto Wykonawca określił koszt samego przyjęcia i zagospodarowania odpadów i oświadczył, że będzie kierował się zasadą bliskości instalacji, co w kontekście obliczeń Zamawiającego przedstawionych w ust. 5 pkt 2 udowadnia zaniżenie kwoty zagospodarowania odpadów. Jeśli Wykonawca posiada korzystne ceny z instalacjami bardziej oddalonymi to trzeba pamiętać o doliczeniu kosztów paliwa i stworzenia dodatkowych etatów dla kierowców wożących odpady do tych instalacji.

8. W celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego Zamawiający zdecydował się poprosić Wykonawcę o przedstawienie szczegółowych wyliczeń i ostateczne udowodnienie, że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedstawił w dniu 19.01.2021 r. pismo, w którym powtórzył ogólne informacje przekazane w wyjaśnieniach z dnia 29.12.2020r.

9. Zamawiającemu nie można zarzucić wykazania braku staranności w rzetelnym ustaleniu stanu faktycznego sprawy oraz chęci motywowania Wykonawcy do doprecyzowania udzielonych wyjaśnień oraz przedstawienia szczegółowych obliczeń, które utwierdziłyby Zamawiającego w przekonaniu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie skorzystał z tej szansy, konsekwentnie unikał przedstawiania konkretnych obliczeń i dowodów, mimo iż ciężar dowodu leżał po jego stronie. Tym samym Wykonawca zmusił Zamawiającego do zbierania szczegółowych informacji oraz dokonania niezbędnych analiz i obliczeń, co wpłynęło na przedłużenie postępowania. Dodatkowo panująca pandemia wirusa COVID-19 utrudniła pozyskanie i przetworzenie informacji, co wpłynęło na długość procedury wyjaśniającej.

Ponadto w kolejnych wyjaśnieniach Wykonawca zmieniał swoje twierdzenia, w szczególności określił w pierwszych wyjaśnieniach koszty pracownicze na kwotę niższą w drugich wyjaśnieniach, choć powinien wykazać całość kosztów już w pierwszym piśmie.

10. W toku postępowania wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę ograniczały się do przedstawienia ogólnych elementów cenowych. Nie stanowiły szerokiego wywodu pozwalającego w sposób pozytywny ocenić ich treść, jak również wywieść wniosek co do prawidłowości kalkulacji ceny ofertowej. Ponadto nie zostały poparte licznymi dowodami, korelującymi z ich treścią.

Jak wynika z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, ustawodawca przesądził, że Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ustawy Pzp ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Z przepisu tego wynika zatem domniemanie, że Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień zaoferował cenę rażąco niską. Wyjaśnienia i dowody na ich poparcie składane przez wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie muszą zaś obalić owo domniemanie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 656/20). Zdaniem Izby wyjaśnienia ogólne, lakoniczne i gołosłowne, ograniczające się do hasłowego wskazania kilku grup kosztów, nie wychodzą naprzeciw wynikającemu z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp ciężarowi wykazania, że cena nie jest rażąco niska. Dodatkowo w żaden sposób nie zostało wyjaśnione Zamawiającemu, jak podane koszty obliczono, jakie poczyniono założenia oraz jakie elementy cenotwórcze w nich uwzględniono. 

Jeżeli Wykonawca nie udzieli wyjaśnień, bądź gdy udzielone wyjaśnienia potwierdzą w ocenie Zamawiającego, że cena lub koszt oferty są rażąco niskie, ofertę Wykonawcy należy odrzucić.

Zmawiający dokonał obliczeń, które potwierdzają, że oferta Wykonawcy została zaniżona w zakresie kosztów pracy, odbioru, zagospodarowania odpadów, które są istotną składową ceny ofertowej.

Powyższe fakty potwierdzają, że oferta złożona przez Konsorcjum Firm: RDF Sp. z o.o. oraz MPK Sp. z o.o. zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów rynkowych. Przyczyną wyraźnie niższej ceny od innych ofert może być albo świadome działanie Wykonawcy albo nierzetelność kalkulacji Wykonawcy, co grozi nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia  w przyszłości.

W związku z powyższym ofertę Konsorcjum Firm: RDF Sp. z o.o. oraz MPK Sp. z o.o. należało odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3  ustawy Pzp.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020).

Wersja do Pobrania

Wytworzył:
Sylwia Katarzyna Kos
(2021-02-03)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-02-03 15:22:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-04-12 12:43:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218