☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, 2021-02-17

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.39.2020

Do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postepowaniu.

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. wszystkich części

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ostrów Mazowiecka w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022 informujemy, iż najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Płocku

ul. Królewiecka 28, 09-402 Płock

na: Zadanie częściowe nr 1 -  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

za cenę 159 708,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne
w Poznaniu, ul. Gen. T. Kutrzeby 12a/101, 61-719 Poznań

na: Zadanie częściowe nr 2 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

za cenę 8 551,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr zadania

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena

Zaakceptowane klauzule dodatkowe

Oferowane franszyzy

Razem

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Płocku

ul. Królewiecka 28, 09-402 Płock

45,32

18,90

10,00

74,22

1

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12a/101,

61-719 Poznań

36,29

19,20

10,00

65,49

1

Wiener TU S.A.

Vienna Insurance Group

ul. Wołoska 22A

02-675 Warszawa

--------

--------

--------

-------

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12a/101,

61-719 Poznań

60,00

24,00

n.d.

84,00

W toku postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W toku postępowania odrzucono ofertę  Wykonawcy: Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ponieważ oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów tj. art. 104 ustawy Kodeks Cywilny.

W dniu 02.02.2021r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia  brakującego pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do upływu wyznaczonego terminu, Wykonawca nie przedstawił pełnomocnictwa.

W oparciu o art. 104 Kodeksu Cywilnego czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Taką czynnością jest złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niedołączenie pełnomocnictwa lub złożenie pełnomocnictwa wadliwego, nie zawierającego umocowania do złożenia oferty stanowi podstawę skierowania przez Zamawiającego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku braku zadośćuczynienia wezwaniu przez Wykonawcę, oferta jest nieważna na podstawie art. 104 Kodeksu Cywilnego, co stanowi podstawę do jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020).

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-02-17)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-02-17 15:47:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-04-12 12:43:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218