☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Wtorek 21.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ulicy Kochanowskiego (zgodnie z załączonym schematem, około 650 m), wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ulicy Kochanowskiego (zgodnie z załączonym schematem, około 650 m), wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

 1. wyznaczenie granic pasa drogowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 2016 poz. 124 z późn. zm.) i projektowanie w tych granicach,
 2. dokonanie podziału działek leżących w granicach projektowanego pasa drogowego,
 3. zaprojektowanie jezdni z chodnikiem jednostronnym z uwzględnieniem wszystkich zjazdów ulic i wjazdów na działki prywatne,
 4. przebudowę infrastruktury technicznej tj.: należy przewidzieć regulację ewentualnych istniejących urządzeń podziemnych, rozwiązać odprowadzenie wody deszczowej, usunięcie ewentualnych kolizji.

3. Dokumentacja powinna zawierać:

 1. projekty budowlano – wykonawcze wszystkich branż niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej tj.:
  1. branża drogowa – 4 egz.,
  2. branża sanitarna (kanalizacja deszczowa) – 4 egz., należy uzgodnić dokumentację z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,
  3. branża elektroenergetyczna– 4 egz.,
 2. zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu- 4 egz.,
 3. zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu- 4 egz.,
 4. przedmiar robót na całość zadania (na poszczególne branże) - 2 egz.,
 5. kosztorysy inwestorskie na całość zadania (na poszczególne branże) - 2 egz.,
 6. dodatkowo przedmiar robót bez chodników i wjazdów na posesje – 2 egz.,
 7. dodatkowo kosztorysy inwestorskie bez chodników i wjazdów na posesje – 2 egz.,
 8. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (na poszczególne branże) -  4 egz.,
 9.  informacja BiOZ – 2 egz.,
 10. mapa do celów projektowych – 4 egz.,
 11. mapę ewidencyjna z oznaczeniem zakresu robót i wykazem właścicieli nieruchomości z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną drogę,
 12. dokumentację geologiczną – 2 egz.,
 13. uwzględnienie ewentualnej wycinki drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów drogi lub ich zabezpieczenia,
  1. wykonanie dokumentacji geodezyjnej – 2 egz. – w zakresie przygotowania do uregulowania stanu prawnego gruntów tj.:
  2. wydzielenia pasa drogowego, dokonania podziałów geodezyjnych (szacowana ilość podziałów działek ewidencyjnych - 5 szt.), Ilość działek do podziału może ulec zmianie,
 14. wykonanie zestawienia, w którym podane będzie jaki procent powierzchni nowo- wydzielonych działek przeznaczony jest pod teren dróg publicznych zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka,
 15. wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno-prawne, kanał technologiczny i inne opracowania niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji ZRID,
 16. inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - część opisowa, rysunki w formacie PDF, kosztorysy i przedmiar robót w formie edytowalnej.

5. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

6. Wykonana dokumentacja musi spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm.).

Dokumentację należy opracować również w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

7. Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. opisywania proponowanych produktów, materiałów, urządzeń lub usług z zachowaniem przepisów wynikających z art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W przypadku określonym w art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Projektant zobowiązany jest do:
  1. przedstawienia uzasadnienia braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób,
  2. wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności,
  3. dopisania wyrazów ,,lub równoważny'' przy wskazaniu znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu;
 2. w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych: produktów, materiałów, urządzeń lub usług równoważnych, -  wydania na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii dot. spełniania wskazanych kryteriów oceny równoważności,
 3. udzielenia odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni, a w przypadkach szczególnie złożonych - 7 dni od daty przekazania pytania Wykonawcy.

8 Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 2).

Uwaga!

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu weryfikacji zakresu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. Po rozstrzygnięciu postępowania wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu i spotkania z Zamawiającym oraz przeprowadzenia wizji lokalnej projektowanej inwestycji w celu zapoznania się z warunkami w terenie i dokładnego wykonania dokumentacji projektowej.

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie przebiegu ulicy, konstrukcji nawierzchni, zakresu projektowania koniecznych sieci kanalizacji deszczowej przyłączy oraz przebudowy ewentualnych kolizji.

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z ZGK w Ostrowi Mazowieckiej proponowany przedmiot zamówienia w zakresie koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).

Najwyżej oceniony Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

III. Termin wykonania zamówienia: 15.12.2021r.

IV. Warunki płatności: przelew 30 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ulicy Kochanowskiego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”.

VII. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 12.03.2021r. 15.03.2021r. do godz. 12.00.

VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2021r. 15.03.2021r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

IX. Kontakt z Zamawiającym:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Małgorzata Rosińska, tel. (29) 679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Klauzule prawne:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Otrzymanie w toku postępowania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP).
 3. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert PDF
 2. Formularz oferty (DOC, PDF)
 3. Wzór Umowy PDF
 4. Szkic z lokalizacją proponowanej budowy PDF

Ostrów Mazowiecka, 10.03.2021r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

I POWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

dot. postępowania na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinka ulicy Kochanowskiego (zgodnie z załączonym schematem, około 650 m), wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania wpłynęły pytania od Wykonawców:

 1. Proszę o ujednolicenie czy w ramach zamówienia należy zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej, czy odwodnienie w postaci np. skrzynek rozsączających lub odwodnienie powierzchniowe do poboczy chłonnych. Proszę o wskazanie odbiornika wód deszczowych (w przypadku budowy kanalizacji deszczowej). Powyższa odpowiedź jest istotna i ma duży wpływ na wartość zamówienia.

Odpowiedź: W związku z brakiem kanalizacji deszczowej należy zaprojektować odwodnienie w postaci studni chłonnych lub odwodnienie powierzchniowe itp.;

 1. Proszę o odpowiedź czy branża elektroenergetyczna, którą należy opracować to usunięcie kolizji z siecią czy projekt oświetlenia.

Odpowiedź: Niniejsze zamówienie  dotyczy zaprojektowanie kompletnej dokumentacji, która powinna  obejmować projekt oświetlenia oraz usunięcie ewentualnych kolizji;

 1. Czy w ramach opracowania należy wykonać projekt kanalizacji sanitarnej o której Zamawiający wspomina w pkt 8 zapytania.

Odpowiedź: Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej nie jest wymagane. Należy tylko uzgodnić dokumentację z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp.  z o.o. w zakresie koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej;

 1. Czy w ramach opracowania należy wykonać projekt przyłączy wodnych lub kanalizacji sanitarnej, o których Zamawiający wspomina w pkt 8 zapytania.

Odpowiedź: Wykonanie projektu przyłączy wodnych lub kanalizacji sanitarnej nie jest wymagane. Należy tylko uzgodnić dokumentację |z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w zakresie koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej;

 1. Czy w ramach opracowania należy wystąpić o zwolnienie z budowy kanału technologicznego czy projektant zobowiązany będzie wykonać projekt bez występowania do Ministerstwa Cyfryzacji.

Odpowiedź: Dokumentacja powinna zawierać wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno-prawne, w tym kanał technologiczny i inne niezbędne opracowania, chyba że Wykonawca uzyska odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Zamawiający informuje, iż przedłuża terminy składania i otwarcia ofert:

 1. Oferty należy składać do dnia 15.03.2021r. do godz. 12.00,
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2021r. o godz. 12.20.

Odpowiedzi do pobrania

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-03-03)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-03-03 14:16:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-03-10 16:15:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1573485