☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie profesjonalnego, skutecznego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Pełnienie profesjonalnego, skutecznego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

Dokumentacja przetargowa dot. zadania inwestycyjnego (sygn. RG-Z.271.16.2021) dostępna jest na stronie:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=073cd0c2-3bd9-4625-9b52-cdefb2a25853

lub

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/Archiwum?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad przebiegiem robót budowlanych w/w inwestycji przez odpowiednich dla branży i rodzaju robót Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego o specjalnościach:

 1. drogowej;
 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Do obowiązków Inspektora należeć będzie pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn .zm.). Koordynator Zespołu jest zobowiązany do pobytu na budowie w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy Nadzoru w stosunku do Zamawiającego określa wzór umowy (załącznik nr 2).

5. Warunki płatności: przelew 30 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

II. Termin wykonania zamówienia:

Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego: do zakończenia przez wykonawcę inwestycji zadań objętych umową o roboty budowlane włącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - najpóźniej do 31 października 2022r., z zastrzeżeniem treści § 2 ust. 2 wzoru umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobą/osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować na czas realizacji zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą wpis na listę członków izby samorządu zawodowego i uprawnienia w specjalności:

 1. drogowej lub równoważnej (na drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) – Koordynator zespołu,
 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).

2. Wykonawcy wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej dwóch usług w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym tożsamym z zadaniem opisanym w sekcji I ust. 1.

IV. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

V. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wykaz wykonanych usług oraz Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 3 i 4.
 2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług oraz posiadanie uprawnień przez osoby wskazane w Wykazie osób.

VI. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 24.06.2021r. do godz. 12.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2021r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

VIII. Termin związania z ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

IX. Kontakt z Zamawiającym:

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Sylwia Katarzyna Kos, tel. (29) 679-54-33
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Klauzule prawne:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Otrzymanie w toku postępowania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP).
 3. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert PDF
 2. Formularz oferty (DOC, PDF)
 3. Wzór Umowy (PDF)
 4. Wykazy Osób Usług (DOC, PDF)
Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-06-16)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-06-16 13:50:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-06-16 13:58:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1582200