☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaporszenie do składania ofert na udekorowanie miasta na okres śiąteczno-noworoczny

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Naprawę i montaż ozdobnego oświetlenia ulicznego na okres świąteczno – noworoczny 2021/2022 przed budynkiem Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej oraz na ulicach miasta i choinkach, utrzymanie ciągłości oświetlenia oraz przechowywanie ozdobnego oświetlenia przez okres 10 miesięcy.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy (94 szt.) i montażu (łączna ilość - 179 szt.) ozdobnego oświetlenia ulicznego na okres świąteczno – noworoczny 2021/2022 przed budynkiem Ratusza Miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 66 oraz na ulicach miasta i choinkach.
 2. Zakres zamówienia obejmuje także:
  1. zawieszenie na budynku Ratusza Miejskiego napisu „Wesołych Świąt”;
  2. udekorowanie choinki przy budynku „Starej Elektrowni” ul. 11 listopada;
  3. utrzymanie ciągłości oświetlenia w miesiącach od dnia montażu do dnia demontażu oraz zdjęcie dekoracji;
  4. przechowanie oświetlenia (łączna ilość - 179 szt.) przez okres 10 miesięcy.
 3. Terminy wykonania zamówienia:
  1. naprawa oświetlenia - do dnia 06.12.2021r.,
  2. montaż napisu i oświetlenia przed budynkiem Ratusza do dnia 01.12.2021r.,
  3. montaż oświetlenia na ulicach miasta i choinkach (począwszy od budynku Ratusza oraz ul. 3 Maja): w dniach od 01.12.2021r. do 06.12.2021r.,
  4. utrzymanie ciągłości świecenia – od dnia montażu do dnia demontażu: 13.02.2022r.,
  5. zdjęcie oświetlenia (w dniach od 01.02.2022r. do 13.02.2022r.),
 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Część wynagrodzenia w wysokości 50% zaoferowanej kwoty, zostanie wypłacona w 2021r. wybranemu Wykonawcy po bezusterkowym wykonaniu prac, o których mowa w  sekcji I ust. 1 i 2 lit. a i b. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w 2022r. po bezusterkowym wykonaniu prac, o których mowa w sekcji I ust. 2 lit. c.
 6. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 7. Wykaz dekoracji do naprawienia i powieszenia stanowi załącznik nr  2.
 8. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy Nadzoru w stosunku do Zamawiającego określa wzór umowy (załącznik nr 3).

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Naprawa i montaż ozdobnego oświetlenia ulicznego na okres świąteczno – noworoczny 2021/2022.

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 17.11.2021r. do godz. 12.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2021r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Zamawiającym:

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Jan Pskiet tel. (29)679-54-38, Pan Grzegorz Czyronis tel. (29) 679-54-43
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

 

Klauzule prawne:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Otrzymanie w toku postępowania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP).
 3. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (PDF)
 2. Formularz oferty (DOC, PDF)
 3. Zestawienie dekoracji (PDF)
 4. Wzór Umowy (PDF)
Wytworzył:
Daniel Choinka
(2021-11-09)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-11-09 14:55:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-11-09 15:04:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1582200