☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Poniedziałek 23.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację leków

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem w 2022 roku.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta Ostrów Mazowiecka wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem. (Przewidywana ilość odebranych przeterminowanych leków w ciągu roku – około 1200 kg).

 1. Wykonawca wyposaży w specjalistyczne pojemniki do gromadzenia przeterminowanych leków w ilości 13 w następujących aptekach:

- Apteka przy ulicy Sikorskiego 46,
- Apteka przy ulicy Okrzei 3,
- Apteka przy ulicy Armii Krajowej 4,
- Apteka przy ulicy Jagiellońskiej 7,
- Apteka przy ulicy Partyzantów 15,
- Apteka przy ulicy Taczanowskiego 6,
- Apteka przy ulicy Małkińskiej 112,
- Apteka przy ulicy K. Piłata 20 a,
- Apteka przy ulicy Mieczkowskiego 23,
- Apteka przy ulicy Różańskiej 10,
- Apteka przy ulicy Kościuszki 24,
- Apteka przy ulicy 3 Maja 38,
- Apteka przy ulicy Lubiejewskiej 65.

2. Opis  pojemnika: wykonany z pomalowanej blachy lub tworzywa sztucznego, dodatkowa wewnętrzna obejma przytrzymująca worek (opcjonalnie wewnętrzne wiadro), zamykany na klucz, w pokrywie bezpieczny otwór wrzutowy - uniemożliwiający dostęp do zawartości osobom nieupoważnionym, oznaczony opisem „PRZETERMINOWANE LEKI”, minimalna pojemność pojemnika 70 litrów. Koszt zakupu i dostarczenia pojemników  ponosi Wykonawca.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przestawienia do akceptacji wzorów  pojemników, które będą umieszczone w aptekach.

4. Wykonawca będzie dokonywać odbioru odpadów w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, co najmniej cztery razy w roku lub na prośbę apteki. Zamawiający przekaże Wykonawcy Kartę Przekazania Odpadów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół odbioru przeterminowanych leków potwierdzony przez upoważnionego pracownika każdej z aptek.

5. Z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi na Wykonawcę.

6. Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (m.in. koszt pojemników, koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów).

7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

II. Termin wykonania zamówienia: od dnia 03 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi posiadać

 1. wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka,
 2. aktualne zezwolenie na transport odpadów,
 3. umowę na utylizację leków.

IV. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 kg odpadów =100%.

V. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza oferty należy dołączyć dokumnety:

 1. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy),
 2. Kserokopia aktualnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ na odbiór oraz transport odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm. (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy),
 3. Kserokopia umowy zawartej w zakładem utylizacyjnym (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta Ostrów Mazowiecka”.

VI. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 30.11.2021r. do godz. 12:00

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021r. o godz. 12:20, pok. Nr 103

VIII. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Jan Pskiet, tel. (29) 679-54-38, jpskiet@ostrowmaz.pl;
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Klauzule prawne:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Otrzymanie w toku postępowania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP).
 3. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
 4. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Zał. nr1: Formularz Ofertowy (DOC, PDF)

Zał. nr2: Wzór Umowy (PDF)

Zał. nr3: Opis pojemnika (PDF)

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2021-11-22)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-11-22 13:53:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-11-22 13:56:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389