☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Poniedziałek 28.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 170/2021

ZARZĄDZENIE NR 170/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 28 grudnia 2021 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2022 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka
 

   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art.15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały nr XXX/274/2021 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.


   Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:
1) Daniel Choinka        - Przewodniczący Komisji
2) Sylwia Katarzyna Kos    - Członek Komisji
3) Dorota Ambroziak    - Członek Komisji
4) Wioletta Ogonowska    - Członek Komisji

§ 2.


   Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2022 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 155/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 grudnia 2021 r.

§ 3.


1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
2. Prace Komisji Konkursowej prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jej członków.
3. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego osoba przez niego wskazana.

§ 4.


1. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej oraz merytorycznej ofert według kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie na zadania realizowane w 2022 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
2. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład Komisji Konkursowej,
2) nazwy podmiotów składających oferty,
3) przebieg postępowania konkursowego,
4) wyniki oceny ofert oraz proponowane kwoty dotacji.
3. Protokół podpisują osoby biorące udział w posiedzeniu, wchodzące w skład Komisji Konkursowej.
4. Przewodniczący Komisji Konkursowej niezwłocznie przekaże Burmistrzowi Miasta protokół z postępowania konkursowego.

§ 5.


1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i rozwiązuje się z chwilą przekazania Burmistrzowi Miasta protokołu z postępowania konkursowego.
2. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 6.


Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 7.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-01-10 14:05:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-01-10 14:19:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560155