ZARZĄDZENIE NR 5/2022

ZARZĄDZENIE NR 5/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie sprostowania Zarządzenia nr 2/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych  na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Opieka wytchnieniowa- edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności

   Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


   W załączniku do Zarządzenia nr 2/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych  na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Opieka wytchnieniowa- edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności w rozdziale II ogłoszenia prostuje się błąd pisarski poprzez zastąpienie wyrażenia ''96 00,00 zł" wyrażeniem "96 000,00 zł".

§ 2.


   Sprostowane ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.


   Sprostowane ogłoszenie otwartego konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4.


   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 5 stycznia 2022 roku.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-01-13 14:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-01-13 14:17:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki