ZARZĄDZENIE NR 14/2022

ZARZĄDZENIE NR 14/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 26 stycznia 2022 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności
 

       Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art.15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

      Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:
1) Daniel Choinka        - Przewodniczący Komisji
2) Sylwia Katarzyna Kos    - Członek Komisji
3) Agnieszka Gwardiak    - Członek Komisji
4) Wioletta Ogonowska    - Członek Komisji

§ 2.


      Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 w ramach programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 2/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 stycznia 2022 r., sprostowanego Zarządzeniem nr 5/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 stycznia 2022 r.

§ 3.


1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

2. Prace Komisji Konkursowej prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jej członków.

3. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego osoba przez niego wskazana.

§ 4.


1. Komisja Konkursowa sprawdza, czy złożone oferty spełniają następujące wymogi:

1) formalne, gdzie ocenie podlega:
a) złożenie oferty w terminie ustalonym w ogłoszeniu,
b) złożenie oferty na właściwym formularzu,
c) zgodność zadania z celami statutowymi oferenta,
d) podpisanie oferty przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,
e) uprawnienie podmiotu do złożenia oferty.

2) merytoryczne, gdzie ocenie podlega:
a) zgodność złożonej oferty z zadaniem okreslonym w ogłoszeniu - maksymalnie 20 pkt.,
b) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta - maksymalnie 20 pkt.,
c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu     rzeczowego zadania - maksymalnie 20 pkt.,
d) proponowana jakość wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent bedzie realizował zadanie publiczne - maksymalnie 20 pkt.,
e) doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania - maksymalnie 20 pkt.

2. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład Komisji Konkursowej,
2) nazwy podmiotów składających oferty,
3) przebieg postępowania konkursowego,
4) wyniki oceny ofert oraz proponowane kwoty dotacji.

3. Protokół podpisują osoby biorące udział w posiedzeniu, wchodzące w skład Komisji Konkursowej.

4. Przewodniczący Komisji Konkursowej niezwłocznie przekaże Burmistrzowi Miasta protokół z postępowania konkursowego.

§ 5.


1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i rozwiązuje się z chwilą przekazania Burmistrzowi Miasta protokołu z postępowania konkursowego.

2. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 6.


      Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 7.


      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Burmistrz Miasta


/-/Jerzy Bauer

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-01-27 15:49:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-01-27 15:51:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki