Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Zarządzenie Nr 80/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005) oraz § 3 pkt 4 lit. d uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

Ustala się cenę za dzierżawę 60 m² terenu Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Różańskiej w kwocie 900,00 zł brutto za jeden miesiąc na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dmuchanych zjeżdżalni dla dzieci przez Pana Cezarego Truszkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ELEKTRO Cezary Truszkowski z siedzibą w Rogóźni 40 B, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 7591629241.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r.

 

 Burmistrz Miasta
/-/Jerzy Bauer

 

 

   
     

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-05-31)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-06-01 13:44:34)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki