☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Wtorek 03.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 91/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 czerwca 2022 r.

 

w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), art. 68, 681 i 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz § 10 statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, nadanego uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Powołuję Panią Jolantę Andruszkiewicz na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres 5 lat, tj. od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2027 r.

3. Powołanie poprzedzone zostało zawarciem umowy, określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z programem jej działania.

4. Powołanie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy z powołania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2.

1. Warunki  wynagrodzenia zostaną ustalone odrębnym pismem.

2. Zakres obowiązków i uprawnień Pani Jolanty Andruszkiewicz, jako dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, określa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statut Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także umowa w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności oraz program działania Instytucji kultury.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
/-/Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-06-30)
Udostępnił:
Dąbkowska Małgorzata
(2022-07-01 13:53:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbkowska Małgorzata
(2022-07-01 14:06:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593602