OBWIESZCZENIE Wody Polskie

Sokołów Podlaski, dnia 17 czerwca 2022 r.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.4210.133.2022.MG


OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie


Działając na podstawie art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie, zawiadamia
że w związku ze złożonym wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowi Mazowieckiej poprzez istniejący wylot na działce 3195/1 do wód rzeki Grzybówka w km 9+769, działka nr 3144 obręb 0001 Ostrów Mazowiecka, gmina miejska Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 27.06.2022 r.
Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim tj. 800 - 1600 i w jego siedzibie, przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.
Sprawę prowadzi Monika Grudziewska, tel. (25) 78166 88.
Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy - do dnia 29.07.2022 r. Złożony wniosek wymagał uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.

 

z-CA DYREKTORA
(-) Piotr Ładno

skan obwieszczenia (pdf, 721 kB)

Wytworzył:
Piotr Ładno
(2022-06-17)
Udostępnił:
Osińska Magdalena
(2022-07-07 10:58:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2022-07-07 11:00:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki