Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

 Zarządzenie Nr 105/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 lipca 2022 r.

 

w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), art. 68, 681 i 68ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1510) oraz § 6 Statutu Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, nadanego uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Powołuję Panią Martę Molską na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres 5 lat, tj. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2027 r.

3. Powołanie poprzedzone zostało zawarciem umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej wraz z programem jego działania.

4. Powołanie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy z powołania w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2.

1. Warunki  wynagrodzenia zostaną ustalone odrębnym pismem.

2. Zakres obowiązków i uprawnień Pani Marty Molskiej, jako dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej określa, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Regulamin Organizacyjny i Statut Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej a także umowa w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności oraz program działania Instytucji kultury.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

 
/-/Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-07-29)
Udostępnił:
Dąbkowska Małgorzata
(2022-08-01 11:05:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbkowska Małgorzata
(2022-08-01 11:13:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki