Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji przez Miasto Ostrów Mazowiecka zorganizowanego bezpłatnego transportu i opieki w cza

Zarządzenie Nr 129/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie zasad organizacji przez Miasto Ostrów Mazowiecka zorganizowanego bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do jednostek oświatowych

Na podst. art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39 a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Zorganizowanym bezpłatnym transportem i opieką w czasie przewozu, zwanym dalej dowozem, objęci są: dzieci, młodzież i uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zgodnie z zapisami art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe.

2. Warunkiem objęcia dzieci, młodzieży i uczniów dowozem jest:

1) zamieszkiwanie na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka;

2) złożenie wniosku o dowóz przez rodzica/opiekuna prawnego.

3. Wniosek o dowóz składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka;

2) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;

3) kserokopię prawomocnego postanowienia sądu, w przypadku opiekuna prawnego.

5. Rezygnacja z dowozu następuje w formie pisemnej.

§ 2. 

Za organizację dowozu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-09-01)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-09-02 15:36:21)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki