Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 123/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 41 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowi Mazowieckiej, zwaną dalej Komisją w składzie:

1) Przewodnicząca Komisji - Lidia Runo - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej;

2) Zastępca Przewodniczącej Komisji - Agnieszka Gwardiak - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej;

3) Sekretarz Komisji - Jolanta Załęgowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej;

4) Członkowie Komisji:

Janusz Hoffman - członek Klubu Abstynenta TANTAL w Ostrowi Mazowieckiej;

Renata Hartman - pracownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Ostrowi Mazowieckiej;

Michał Chojnowski - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej;

Marek Żmijewski - ksiądz wikariusz Parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2. 

Zadania oraz funkcjonowanie Komisji określa Regulamin szczegółowych warunków funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowi Mazowieckiej wprowadzony Zarządzniem nr 113/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 03 sierpnia 2022 roku.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Traci moc zarządzenie nr 160/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-08-31)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-09-02 15:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2022-09-02 15:44:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki