ZARZĄDZENIE NR 139/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Zarządzenie Nr 139/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXX/275/2021 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Ustala się termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 28 października 2022 r.

§ 2. 

Określa się, odpowiednio w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1) okręgi wyborcze oraz liczbę mandatów w poszczególnych okręgach - załącznik nr 1,

2) terminarz czynności wyborczych – załącznik nr 2,

3) wzory druków związanych z wyborami - załącznik nr 3.

§ 3. 

1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzą:

1) Dorota Goca,

2) Renata Subda,

3) Patrycja Zadroga.

2. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:

1) nadzór na prawidłowością przebiegu wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,

2) ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4. 

Organizację wyborów w okręgach wyborczych określonych w § 2 pkt 1 powierza się dyrektorom szkół.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
 

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikami

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-09-22)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-09-23 10:23:57)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki