ZARZĄDZENIE NR 145/2022

ZARZĄDZENIE NR 145/2022

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA


z dnia 5 października 2022 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r."

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVIII/244/2010 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego miasta Ostrów Mazowiecka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:


§ 1.


   Przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

§ 2.


1. Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
3. Wzór formularza zgłaszania opinii stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
4. Pisemne opinie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną na adres: poczta@ostrowmaz.pl w terminie od dnia 6 października 2022 roku do dnia 14 października 2022 roku.
5. Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. zostanie zamieszczony:
a) na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka,
c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 3

.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikiem

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-10-05 16:10:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2022-10-05 16:11:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki