☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 140a/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26.09.2022r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrów Mazowiecka

ZARZĄDZENIE NR 140a/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA


z dnia 26.09.2022 r.


w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrów Mazowiecka


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) zarządza się, co następuje:


§ 1. 
Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Miasta Ostrów Mazowiecka, zwaną dalej Ewidencją w formie kart adresowych.


§ 2. 
Wykaz obiektów ujętych w Ewidencji stanowi załącznik nr 1 (zabytki nieruchome) i nr 2 (zabytki archeologiczne) do niniejszego zarządzenia.


§ 3. 
Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i podlegać będzie aktualizacji.


§ 4. 
Aktualizacja Ewidencji, polegająca na włączeniu lub wyłączeniu obiektów lub obszarów następować będzie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka wydanym po uprzednim uzyskaniu akceptacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wprowadzonych zmian.


§ 5. 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.


§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikiem

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-09-26)
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2022-10-11 10:26:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2022-10-11 10:29:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593230