Odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem w 2023

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem w 2023 roku.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta Ostrów Mazowiecka wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem. (Przewidywana ilość odebranych przeterminowanych leków w ciągu roku – około 1200 kg).

 1. Wykonawca wyposaży w specjalistyczne pojemniki do gromadzenia przeterminowanych leków w ilości 13 w następujących aptekach:

- Apteka przy ulicy Sikorskiego 46;
- Apteka przy ulicy Okrzei 3;
- Apteka przy ulicy Armii Krajowej 4;
- Apteka przy ulicy Jagiellońskiej 7;
- Apteka przy ulicy Partyzantów 15;
- Apteka przy ulicy Taczanowskiego 6;
- Apteka przy ulicy Małkińskiej 112;
- Apteka przy ulicy K. Piłata 20 a;
- Apteka przy ulicy Mieczkowskiego 23;
- Apteka przy ulicy Różańskiej 10;
- Apteka przy ulicy Kościuszki 24;
- Apteka przy ulicy 3 Maja 38;
- Apteka przy ulicy Lubiejewskiej 65.

2. Opis  pojemnika: wykonany z pomalowanej blachy lub tworzywa sztucznego, dodatkowa wewnętrzna obejma przytrzymująca worek (opcjonalnie wewnętrzne wiadro), zamykany na klucz, w pokrywie bezpieczny otwór wrzutowy - uniemożliwiający dostęp do zawartości osobom nieupoważnionym, oznaczony opisem „PRZETERMINOWANE LEKI”, minimalna pojemność pojemnika 70 litrów. Koszt zakupu i dostarczenia pojemników  ponosi Wykonawca.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przestawienia do akceptacji wzorów  pojemników, które będą umieszczone w aptekach.

4. Wykonawca będzie dokonywać odbioru odpadów w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, co najmniej cztery razy w roku lub na prośbę apteki. Zamawiający przekaże Wykonawcy Kartę Przekazania Odpadów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół odbioru przeterminowanych leków potwierdzony przez upoważnionego pracownika każdej z aptek.

5. Z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi na Wykonawcę.

6. Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (m.in. koszt pojemników, koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów).

7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

II. Termin wykonania zamówienia: od dnia 02 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi posiadać

 • wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka,
 • aktualne zezwolenie na transport odpadów,
 • umowę na utylizację leków.

IV. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 kg odpadów =100%.

V. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza oferty należy dołączyć dokumenty:

 1. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy),
 2. Kserokopia aktualnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ na odbiór oraz transport odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy),
 3. Kserokopia umowy zawartej w zakładem utylizacyjnym (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta Ostrów Mazowiecka”.

VI. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21.11.2022r. do godz. 12:00

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2022r. o godz. 12:20, pok. Nr 103

VIII. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Jan Pskiet, tel. (29) 679-54-38, jpskiet@ostrowmaz.pl;
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Klauzule prawne:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Otrzymanie w toku postępowania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP).
  3. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
 4. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Zał. nr1: Formularz Ofertowy (DOC, PDF)

Zał. nr2: Wzór Umowy (PDF)

Zał. nr3: Opis pojemnika (PDF)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-11-10)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2022-11-10 14:42:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2022-11-10 14:47:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki