ZARZĄDZENIE NR 122/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

Zarządzenie Nr 122/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i poz. 1561) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Nadaję Urzędowi Miasta Ostrów Mazowiecka Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. 

Traci moc zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r.

 

Burmistrz Miasta


Jerzy Bauer

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-08-30)
Udostępnił:
Brzostek Monika
(2022-11-18 14:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Monika
(2022-11-18 14:30:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki