Zapytanie ofertowe na udzielanie porad prawnych dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową oraz uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: udzielanie porad prawnych dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową oraz uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dyżuru w celu udzielania porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dla rodzin zagrożonych chorobą alkoholową oraz uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w rozliczeniu miesięcznym.
 2. Wykonawca będzie udzielał porad prawnych w pełnym zakresie określonym w ust. 1.
 3. Porady będą udzielane w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Chopina 2B  w Ostrowi Mazowieckiej w każdy roboczy wtorek miesiąca w godzinach 16.00-18.00.
 4. O braku możliwości przyjazdu do Punktu Konsultacyjnego w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przyjazdu i udzielania porad w inny dzień roboczy tygodnia. O nowym terminie należy powiadomić Zmawiającego i umówionych wcześniej interesantów.
 5. Możliwość udzielania porad w trybie zdalnym za pomocą telefonu lub środków komunikacji elektronicznej możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
 6. Wykonawca zobowiąże się do składania Zamawiającemu co miesiąc sprawozdań z przeprowadzonych porad.
 7. Wynagrodzenie brutto obejmować będzie całość kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia (łącznie z kosztami dojazdów do miejsca udzielania porad).
 8. Warunki płatności: ryczałt miesięczny, przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
 9. Prawa i obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy (załącznik do niniejszego zapytania).

II. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od 03 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Osoba udzielająca porad musi posiadać wpis na listę radców prawnych lub adwokatów.

IV. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 godzinę zegarową wykonywania usługi=100%.

V. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do oferty należy dołączyć:

1) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku dysponowania osobą posiadającą wpis na listę radców prawnych lub adwokatów (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Udzielanie porad prawnych dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową oraz uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka”.

VI. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 07.12.2022r. do godz. 12.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2022r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Zamawiającym:

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Ambroziak – Dyrektor  Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, tel.: (29) 679-54-53, Pani Sylwia Śladewska –tel.: (29) 679-54-59
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Klauzule prawne:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Otrzymanie w toku postępowania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP).
  3. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

    1. Zaproszenie do składania ofert (PDF)
    2. Formularz oferty (DOC, PDF)
    3. Wzór Umowy (PDF)
    4. Ewidencja Godzin (PDF)
Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-11-28)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2022-11-29 09:13:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2022-11-29 09:54:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki