ZARZĄDZENIE NR 185/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Zarządzenie Nr 185/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1079, 1005 i 1561) oraz § 3 pkt 1 uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się cenę za dzierżawę w okresie sezonu zimowego 2022/2023 1/3 części terenu lodowiska miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Trębickiego w kwocie 200,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szkółki łyżwiarskiej przez Panią Emilię Łopińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Emilia Łopińska z siedzibą w Warszawie ul. Aleja Solidarności 72A/4, 00-145 Warszawa, NIP 1181819200.

2. Mapka z zaznaczeniem dzierżawionej części lodowiska stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2023 r. do końca sezonu zimowego 2022/2023.

 

 Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-12-30)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-01-20 11:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2023-01-20 11:43:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki